L’ajun­ta­ment in­cre­men­ta les me­su­res de con­trol i se­gu­re­tat en les ins­tal·la­cions pú­bli­ques

La Po­li­cia Local dis­po­sa d’un equip d’ozó per a de­sin­fec­tar els seus vehi­cles i de­pen­dèn­cies po­dent eli­mi­nar pos­si­bles vi­rus i bac­te­ris

Nou Torrentí - - SALUT -

L’Ajun­ta­ment de To­rrent ha fet un nou pas per a pro­te­gir als to­rren­tins i to­rren­ti­nes en­front de la CO­VID-19 i ha ad­qui­rit con­tro­la­dors de tem­pe­ra­tu­ra per a les de­pen­dèn­cies mu­ni­ci­pals i un equip d’ozó per a la Po­li­cia Local, adap­tant-se als nous pro­to­cols de pre­ven­ció.

Ai­xí, es me­su­ra la tem­pe­ra­tu­ra de to­tes les per­so­nes que ac­ce­dei­xen al con­sis­to­ri, tant del per­so­nal la­bo­ral com de la ciu­ta­da­nia que acu­deix a ges­tio­nar els seus trà­mits al TDIC. Amb una cam­bra, que se si­tua a una dis­tàn­cia de se­gu­re­tat, es pot de­tec­tar rà­pi­da­ment qual­se­vol pro­cés fe­bril, ja que es mos­tra la tem­pe­ra­tu­ra de ma­ne­ra rà­pi­da i efi­caç en la prò­pia pan­ta­lla amb l’ob­jec­tiu d’aler­tar a les per­so­nes de la pos­si­bi­li­tat de ser trans­mi­so­res del co­ro­na­vi­rus. D’al­tra ban­da, la Po­li­cia Local tam­bé dis­po­sa d’un equip d’ozó amb el qual es po­den eli­mi­nar tot ti­pus de vi­rus i bac­te­ris dels cot­xes pa­tru­lla, ai­xí com de les es­ta­des me­nors de 50 me­tres. Amb aquests apa­rells, els vehi­cles que uti­lit­zen els i les agents po­den de­sin­fec­tar-se des­prés de ca­da ús d’una ma­ne­ra eco­lò­gi­ca. Per a l’ús d’aquests ge­ne­ra­dors s’han de se­guir unes me­su­res de se­gu­re­tat per a la co­rrec­ta apli­ca­ció i, al ma­teix temps, res­pec­tar els temps per a dei­xar ac­tuar l’ozó i sem­pre amb la pre­cau­ció de man­te­nir les por­tes i fi­nes­tres del vehi­cle tan­ca­des du­rant la tas­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.