To­rrent es pro­te­geix del mos­quit ti­gre

Nou Torrentí - - SALUT -

Amb l’arri­ba­da de l’es­tiu i l’in­cre­ment de les tem­pe­ra­tu­res, l’Ajun­ta­ment de To­rrent va po­sar en mar­xa du­rant el mes d’abril una cam­pan­ya per a com­ba­tre el mos­quit ti­gre, a més de pla­gues de pa­ne­ro­les i ro­se­ga­dors. D’aques­ta ma­ne­ra, ja s’han co­bert la ma­jo­ria de les àrees de la ciu­tat amb di­fe­rents ac­cions de des­in­sec­ta­ció i de trac­ta­ment. Per a aques­tes tas­ques s’ha con­fec­cio­nat un ma­pa de tot el ter­me, que es di­vi­deix en 11 zo­nes. Quant a l’úl­ti­ma zo­na a exe­cu­tar, la del po­lí­gon in­dus­trial, les ac­tua­cions co­me­nça­ran el dia 6 i aca­ba­ran el 15 de juny, que­dant pro­te­git del mos­quit ti­gre tot el ter­me mu­ni­ci­pal. Els ope­ra­ris es­tan tre­ba­llant, so­bre­tot, en les zo­nes hu­mi­des com a plu­vials, zo­nes inun­da­bles o em­bor­nals, llocs que po­den con­ver­tir-se en fo­cus per al mos­quit ti­gre.

D’al­tra ban­da, des d’Ai­gües de l’Hor­ta s’aques­ta com­ba­tent con­tra les pa­ne­ro­les a tra­vés de tre­balls en la xar­xa de cla­ve­gue­ram del nu­cli ur­bà amb tas­ques de des­in­sec­ta­ció. La cam­pan­ya con­tra el mos­quit ti­gre es com­ple­ta amb els con­trols pre­ven­tius de con­trol dels fo­cus, que es realit­zen de ma­ne­ra quin­ze­nal du­rant tot l’any en la xar­xa de sa­ne­ja­ment pú­blic i al­tres ca­na­lit­za­cions.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.