Re­pre­sen­tants de la Set­ma­na San­ta i Fa­lles 2020 de la ciu­tat re­pe­ti­ran cà­rrecs l’any que ve

Nou Torrentí - - FESTES I MOBILITAT -

Des de la Jun­ta Cen­tral de Ger­man­dats de la Set­ma­na San­ta de To­rrent en­via­ren un co­mu­ni­cat el 13 de ma­rç en el qual in­for­ma­ren la ciu­ta­da­nia que que­da­ven can­cel·lats els ac­tes de la seua fes­ti­vi­tat per a es­te 2020.

Des­prés de la reunió realit­za­da ei­xe dia i se­guint les re­co­ma­na­cions i in­di­ca­cions de la Con­se­lle­ria de Sa­ni­tat per a pre­ve­nir el con­ta­gi de co­ro­na­vi­rus, van pren­dre la di­fí­cil de­ci­sió de no realit­zar en­guany cap ac­te de la Set­ma­na San­ta. Ai­xí ma­teix, in­for­ma­ren que “La Rei­na de l’En­con­tre i Àn­gel de la Re­su­rrec­ció per al 2021 se­gui­rà sent la sen­yo­re­ta Azu­ce­na Gui­me­rá Pa­lop” i tam­bé es man­tin­dran els ma­tei­xos ger­mans ma­jors per a l’exer­ci­ci 2021.

Per la seua part, i des­prés del Ple de l’OAM Jun­ta local Fa­lle­ra de to­rrent ce­le­brat a maig a tra­vés de vi­deo­con­fe­rèn­cia, van pren­dre l’acord d’anul·lar de­fi­ni­ti­va­ment la ce­le­bra­ció de la set­ma­na fa­lle­ra de 2020 a cau­sa de la si­tua­ció ge­ne­ra­da per la Co­vid – 19. D’aques­ta ma­ne­ra, s’ini­cia el nou exer­ci­ci fa­ller 2021 amb la con­ti­nuï­tat dels re­pre­sen­tants ofi­cials de les co­mis­sions fa­lle­res, ai­xí com de les Corts d’Ho­nor i les Fa­lle­res Ma­jors de To­rrent 2020.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.