To­rrent, pri­mer mu­ni­ci­pi d’Es­pan­ya que com­pta amb el Cer­ti­fi­cat de Se­gu­re­tat Bio­lò­gi­ca CO­VID-19 per al seu trans­port ur­bà

Nou Torrentí - - FESTES I MOBILITAT -

Uti­lit­zar el ser­vei d’au­to­bús a To­rrent ara és més se­gur. L’em­pre­sa pres­ta­do­ra del ser­vei de trans­port ur­bà, Ur­bans de To­rrent, és l’úni­ca i pri­me­ra sig­na­tu­ra a Es­pan­ya que ha ob­tin­gut el Cer­ti­fi­cat de Se­gu­re­tat Bio­lò­gi­ca CO­VID-19 per al seu trans­port ur­bà. Aques­ta acre­di­ta­ció de l’Agèn­cia de

Cer­ti­fi­ca­ció de la Qua­li­tat i el Me­di Am­bient (ACCM) ga­ran­te­ix les con­di­cions òp­ti­mes de ne­te­ja i de­sin­fec­ció dels vehi­cles i de la res­ta dels es­pais de l’em­pre­sa per als seus em­pleats i pas­sat­gers, ai­xí com el com­pli­ment de tots els pro­to­cols re­la­cio­nats amb la CO­VID-19. El re­gi­dor de l’àrea de Mo­bi­li­tat i Trans­port de l’Ajun­ta­ment de To­rrent, Raúl Cla­ra­mon­te, ha des­ta­cat que “es trac­ta d’un va­lor afe­git i un es­fo­rç des d’aques­ta re­gi­do­ria per a ga­ran­tir i ofe­rir als to­rren­tins i to­rren­ti­nes aquest ser­vei de trans­port pú­blic amb les mà­xi­mes ga­ran­ties de se­gu­re­tat i me­su­res d’hi­gie­ne per als seus des­plaça­ments per la ciu­tat”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.