Apro­vat el pro­jec­te de res­tau­ra­ció de la faça­na de la Ca­sa de la Cul­tu­ra

Nou Torrentí - - EDUCACIÓ I CULTURA -

L’Ajun­ta­ment de To­rrent ha apro­vat la li­ci­ta­ció del “Pro­jec­te de res­tau­ra­ció de la faça­na de la Ca­sa de la Cul­tu­ra”, una apos­ta per a mi­llo­rar la imat­ge de l’em­ble­mà­tic i his­tò­ric edi­fi­ci en tot el re­fe­rent als ele­ments prò­pia­ment es­tè­tics, tant en la plan­ta bai­xa com en les plan­tes al­tes, i que, a més, ga­ran­te­ix la mi­llo­ra de les con­di­cions de con­fort de l’in­te­rior de l’im­mo­ble en el re­la­tiu en ma­tè­ria de so­roll, per­mea­bi­li­tat, es­tan­qui­tat i trans­mi­tàn­cia tèr­mi­ca. Amb un pres­su­post de 68.244 eu­ros, el pro­jec­te es­tà em­mar­cat en el pro­gra­ma “Es­tal­viar per a in­ver­tir” del fons d’In­ver­sions Fi­nan­ce­ra­ment Sos­te­ni­bles (IFS), per­tan­yent al su­pe­rà­vit amb el qual el con­sis­to­ri va tan­car l’exer­ci­ci de 2019. Sen­se al­te­rar cap ele­ment d’es­truc­tu­ra, dis­tri­bu­ció o ins­tal·la­cions, la in­ter­ven­ció do­na­rà co­me­nça­ment per les fi­nes­tres i por­tes bal­co­ne­res que re­cauen tant al ca­rrer Sa­gra com en la plaça Ma­jor; ac­tual­ment es tro­ben to­tal­ment de­te­rio­ra­des amb el pas cons­tant d’ai­gua i vent. Per tant, se subs­ti­tui­ran per unes que com­plis­quen amb les con­di­cions d’efi­cièn­cia ener­gè­ti­ca i que ga­ran­tis­quen la qua­li­tat de l’ai­re in­te­rior de les sa­les, bé de lec­tu­ra com de les àrees de tre­ball.

Ai­xí ma­teix, tam­bé se subs­ti­tui­ran els fi­nes­trals de fe­rro del pa­ti in­te­rior de llums, ins­tal·lant uns d’alu­mi­ni de do­ble vi­dre. En aquest sen­tit, la re­gi­do­ra de Cul­tu­ra, Su­si Fe­rrer, ha ex­pres­sat que “des­prés de la re­for­ma acon­se­gui­rem no so­la­ment l’aï­lla­ment tèr­mic, si­nó tam­bé acús­tic, tan ne­ces­sa­ri en aquest edi­fi­ci que s’uti­lit­za com a bi­blio­te­ca i on s’acu­deix a es­tu­diar o a lle­gir, la qual co­sa im­pli­ca que les con­di­cions de so­no­ri­tat han de ser les ade­qua­des”.

Per a fi­na­lit­zar, es pin­ta­rà la faça­na de la Ca­sa de la Cul­tu­ra, man­te­nint l’ac­tual pa­le­ta de co­lors. A aques­ta mi­llo­ra es­tè­ti­ca se su­ma el pin­tat de se­rra­lle­ria i la mi­llo­ra mit­ja­nçant ver­nis­sos de les por­tes prin­ci­pals de la plan­ta bai­xa que re­cauen en la plaça Ma­jor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.