Ade­qua­ció de les ins­tal·la­cions de cli­ma­tit­za­ció en els col·le­gis per a mi­llo­rar l’efi­cièn­cia ener­gè­ti­ca

Nou Torrentí - - EDUCACIÓ I CULTURA -

L’Ajun­ta­ment de To­rrent ha apro­vat el ‘Pro­jec­te de mi­llo­ra en les in­fra­es­truc­tu­res de cli­ma­tit­za­ció en els cen­tres edu­ca­tius mu­ni­ci­pals de To­rrent’, amb el do­ble ob­jec­tiu de re­duir les emis­sions i, al ma­teix temps, dis­mi­nuir el cost eco­nò­mic amb el con­se­güent es­tal­vi. Aques­ta ini­cia­ti­va, em­mar­ca­da dins de l’EDU­SI i que es fi­na­nça al 50% amb fons eu­ro­peus FEDER, pren­drà com a ener­gia de par­ti­da el gas na­tu­ral, uti­lit­zant l’ae­ro­tèr­mia allí on la nor­ma­ti­va o els as­pec­tes par­ti­cu­lars de la ins­tal·la­ció l’acon­se­llen.

Per ai­xò, prò­xi­ma­ment es co­me­nça­rà amb el pro­jec­te per a ade­quar les ins­tal·la­cions de pro­duc­ció d’ener­gia tèr­mi­ca en di­ver­sos col·le­gis de ti­tu­la­ri­tat mu­ni­ci­pal de To­rrent, in­clo­ses les ac­tua­cions per a la re­for­ma, trans­for­ma­ció i mi­llo­ra de les in­fra­es­truc­tu­res de cli­ma­tit­za­ció amb la fi­na­li­tat de mi­llo­rar la seua efi­cièn­cia ener­gè­ti­ca. Els cen­tres són: CEIP An­to­nio Ma­cha­do, CEIP El Mo­lí, CEIP Fe­de­ri­co Mai­cas, CEIP Joan XXIII In­fan­til, CEIP Joan XXIII Pri­ma­ria, CEIP Lo­pe de Ve­ga, CEIP Vir­gen del Ro­sa­rio, CEIP Mi­guel Her­nán­dez, CEIP San Pas­cual, CEIP San Juan Bau­tis­ta i EPA San Pas­cual.

D’aques­ta for­ma, en to­tes aque­lles ins­tal·la­cions que com­pten en l’ac­tua­li­tat amb ca­le­fac­ció mit­ja­nçant cal­de­ra de ga­soil es realit­za­rà el can­vi per una cal­de­ra de gas na­tu­ral, man­te­nint la po­tèn­cia de l’exis­tent i con­nec­tant-la a les ins­tal·la­cions que es tro­ben en fun­cio­na­ment, a ex­cep­ció de les ins­tal·la­cions del CEIP Joan XXIII Pri­ma­ria, per la seua es­pe­cial ubi­ca­ció. En aques­tes úl­ti­mes es pre­veu una ins­tal·la­ció per a sub­mi­nis­tra­ment d’ACS i ca­le­fac­ció amb tec­no­lo­gia de bom­ba de ca­lor, co­ne­gu­da com a ae­ro­tèr­mia.

Ai­xí ma­teix, ja exis­ti­xen ins­tal·la­cions d’ACS amb sub­mi­nis­tra­ment de gas na­tu­ral en el CEIP Ver­ge del Ro­sa­ri i en el CEIP Sant Pas­qual, per la qual co­sa es con­nec­ta­ran al sub­mi­nis­tra­ment de gas que es pro­jec­ta per a ali­men­tar a la no­va cal­de­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.