To­rrent es­tre­na Ta­lents de Ca­sa

Nou Torrentí - - CULTURA I SOLIDARITA­T -

La mú­si­ca, el ta­lent, l’hu­mor i les ga­nes de pas­sar-lo bé són els in­gre­dients del con­curs Ta­lents de Ca­sa, que es va es­tre­nar en les xar­xes so­cials de l’Ajun­ta­ment de To­rrent. Qual­se­vol dis­ci­pli­na es­tà ad­me­sa en el pro­gra­ma, ai­xí els van de­mos­trar els pri­mers par­ti­ci­pants que van can­tar, van ba­llar, van pin­tar o van de­mos­trar la seua des­tre­sa amb les car­tes. D’aques­ta for­ma, es com­plix una do­ble fi­na­li­tat: d’una ban­da vi­si­bi­lit­zar el ta­lent dels veïns i veï­nes i, al ma­teix temps, en­tre­te­nir i trau­re un som­riu­re a to­tes les per­so­nes que són a les seues ca­ses.

En aquest pri­mer epi­so­di, Jo­se Se­rer, pre­sen­ta­dor del pro­gra­ma, va in­tro­duir les re­gles del con­curs i va mos­trar els pri­mers 12 ví­deos que ja es­tan dis­po­ni­bles en el ca­nal de YouTu­be Ajun­ta­ment de To­rrent, ja que la per­so­na amb un ma­jor nú­me­ro de Li­kes pas­sa­rà di­rec­ta­ment a la Gran Fi­nal.

A més, Se­rer va pre­sen­tar als am­bai­xa­dors Raúl Oga­lla i Ma­gic Jor­di, en­ca­rre­gats de triar als fi­na­lis­tes; i a Bea­triz Ca­rras­co­sa, que do­na­rà veu al pú­blic amb l’es­pai for­mat amb els ví­deos més vo­tats al llarg de la set­ma­na. En de­fi­ni­ti­va, un pro­gra­ma d’en­tre­te­ni­ment on no va fal­tar l’art to­rren­tí i que va ob­te­nir al vol­tant de les 4.000 re­pro­duc­cions, mos­trant el bon aco­lli­ment per part dels to­rren­tins i to­rren­ti­nes i la pre­dis­po­si­ció a par­ti­ci­par en les ac­ti­vi­tats que el con­sis­to­ri els pro­po­sa per a fer més agra­da­ble el pe­río­de de con­fi­na­ment. En els se­güents tres epi­so­dis es mos­tra­ran els ví­deos dels par­ti­ci­pants, que se­ran co­men­tats pels am­bai­xa­dors per a se­lec­cio­nar els que pas­sen a la Gran Fi­nal. A més de com­ptar amb sor­pre­ses i en­tre­vis­tes d’ar­tis­tes lo­cals. Fi­nal­ment, els nou fi­na­lis­tes, am­bai­xa­dors i ar­tis­tes con­vi­dats ac­tua­ran en un es­pec­ta­cle al ca­rrer quan la si­tua­ció ho per­me­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.