La so­li­da­ri­tat to­rren­ti­na llui­ta per a fer front a l’efec­te del co­ro­na­vi­rus

Nou Torrentí - - CULTURA I SOLIDARITA­T -

Si al­gu­na co­sa ha unit als to­rren­tins i to­rren­ti­nes du­rant aquests úl­tims me­sos en què la CO­VID-19 ha can­viat els hà­bits de to­tes les per­so­nes han si­gut les ini­cia­ti­ves so­li­dà­ries. As­so­cia­cions, col·lec­tius, em­pre­ses o par­ti­cu­lars s’han unit en di­fe­rents pro­pos­tes, pe­rò to­tes amb un punt en co­mú: aju­dar a tots els veïns i veï­nes que ho ne­ces­si­ta­ven. Ara, en l’àm­bit fes­ter, és el torn per a la fi­là Hos­pi­ta­la­ris i la ca­pi­ta­nia Con­tra­ban­dis­tes, amb la col·la­bo­ra­ció de la FMCT, que han or­ga­nit­zat una re­co­lli­da d’ali­ments per a l’Eco­no­mat de Cà­ri­tas de To­rrent. Per ai­xò, du­rant el dis­sab­te 6 de juny de 10 a 20 h s’arre­ple­ga­ran en la ca­ser­na de Hos­pi­ta­la­ris, Sant Roc, 20, ali­ments no pe­ri­bles.

En aques­ta col·la­bo­ra­ció amb l’Eco­no­mat cal su­mar la ca­rre­ra vir­tual so­li­dà­ria que va or­ga­nit­zar el Grup Mis­sió de la Pa­rrò­quia de l’Asun­ción i que va te­nir lloc el 23 i 24 de maig. L’es­de­ve­ni­ment va acon­se­guir re­cap­tar 9.777,54, unint-se 800 par­ti­ci­pants, una xi­fra molt po­si­ti­va i que ha si­gut ín­te­gra­ment do­na­da per a la com­pra d’ali­ments per a les fa­mí­lies que més els ne­ces­si­ten.

Ai­xí ma­teix, l’equip To­rrent C.F. en­ca­ra té ac­ti­va un com­pte ban­ca­ri per a realit­zar do­na­cions per­què cap fa­mí­lia es que­de arre­re. El nú­me­ro del com­pte és: ES17 3118 2024 1027 2001 5098; po­den fer-se in­gres­sos des d’1 € fins al dia 15 de juny. Com no po­dia fal­tar, ADISTO, as­so­cia­ció que sem­pre col·la­bo­ra en tot el que se li pro­po­sa, es­tà con­fec­cio­nant una sè­rie de tur­bants per a evi­tar que les per­so­nes que ha­gen de tre­ba­llar amb màs­ca­ra i, per tant, fer ús d’elles du­rant mol­tes ho­res, pu­guen es­tar més cò­mo­des i pro­te­gir-se les ore­lles. Per part seua, Col·lec­tiu So­te­rran­ya no ha pa­rat ni un sol mo­ment i des del prin­ci­pi va es­tar fa­bri­cant vi­se­res so­li­dà­ries per a re­par­tir pels cen­tres de sa­lut, re­si­dèn­cies i hos­pi­tals o co­me­rços de pri­me­ra ne­ces­si­tat. Ara, han tor­nat a po­sar en mar­xa el seu ta­ller so­cial de Bi­cis Per a To­tes, do­nant res­pos­ta a les pe­ti­cions i la ne­ces­si­tat de tan­tes per­so­nes de dis­po­sar d’aquest mit­jà de trans­port i que no po­den ad­qui­rir. Fi­nal­ment, la co­mu­ni­tat edu­ca­ti­va ha es­tat molt in­vo­lu­cra­da i ha desen­vo­lu­pat di­fe­rents pro­pos­tes, com ‘Ti­rem avant amb art’, una ini­cia­ti­va de el IES Ti­rant lo Blanc con­sis­tent a ador­nar els bal­cons i fi­nes­tres de cors verds per a do­nar es­pe­ra­nça i re­co­nèi­xer la gran la­bor de tots els pro­fes­sio­nals que han tre­ball pels al­tres. El alum­nat de Mon­tSió tam­bé va par­ti­ci­par en un pro­jec­te per a ani­mar a les per­so­nes ma­jors per­tan­yents a la re­si­dèn­cia San­ta Ele­na, per la qual co­sa els van es­criu­re car­tes amb mis­sat­ges d’es­pe­ra­nça, un gest que va emo­cio­nar als re­cep­tors d’aquests co­rreus. D’al­tra ban­da, les AMPAS de Ve­les e Vents, An­to­nio Ma­cha­do, Fe­de­ri­co Mai­cas, Sant Pas­qual i Mi­guel Her­nán­dez es van unir per a con­fec­cio­nar màs­ca­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.