El Sant Gre­go­ri dis­po­sa­rà de dos nous camps d’en­tre­na­ment de futbol 5

Nou Torrentí - - ESPORTS -

L’Ajun­ta­ment de To­rrent ha apro­vat el pro­jec­te de ‘Mi­llo­ra de les ins­tal·la­cions es­por­ti­ves Sant Gre­go­ri’; unes ac­tua­cions per a ade­quar dos camps d’en­tre­na­ment de futbol 5 que se si­tua­ran en dos es­pais que hi ha al cos­tat de les gra­de­ries del camp 1. Per ai­xò, s’exe­cu­ta­ran di­fe­rents tre­balls per a re­pa­rar i mi­llo­rar els ele­ments exis­tents sen­se afec­tar cap ele­ment sig­ni­fi­ca­tiu i fo­na­men­tal de l’edi­fi­ci, es­truc­tu­ral o de les ins­tal·la­cions. “Amb aques­ta pro­pos­ta am­plia­rem la ca­pa­ci­tat i l’ofer­ta d’ac­ti­vi­tats de les ins­tal·la­cions del Sant Gre­go­ri en dues zo­nes que ac­tual­ment es­tan en desús”, ha as­sen­ya­lat la re­gi­do­ra d’Es­ports, Su­si Fe­rrer.

El pro­jec­te es­tà em­mar­cat en el pro­gra­ma “Es­tal­viar per a in­ver­tir” del fons d’In­ver­sions Fi­nan­ce­ra­ment Sos­te­ni­bles (IFS), per­tan­yent al su­pe­rà­vit amb el qual el con­sis­to­ri va tan­car l’exer­ci­ci de 2019. Amb un pres­su­post de 63.222’50 eu­ros es de­mo­li­rà i re­ti­ra­rà el clos ac­tual, re­po­sant-lo per un me­tàl·lic i re­pa­rant els re­ves­ti­ments; es pa­vi­men­ta­ran al­gu­nes zo­nes amb for­mi­gó im­prés; i es re­ti­ra­rà la ges­pa exis­tent en les pis­tes de joc per a col·lo­car un nou. Fi­nal­ment, s’ins­tal·la­ran xar­xes per a evi­tar l’ei­xi­da de pi­lo­tes a l’ex­te­rior i es do­ta­rà de la co­rres­po­nent ins­tal·la­ció lu­mí­ni­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.