A quiet pla­ce: part 2

Nou Torrentí - - OCI -

Des­prés dels fa­tals es­de­ve­ni­ments suc­ceïts en la pri­me­ra part, la fa­mí­lia Ab­bot (Emily Blunt, Mi­lli­cent Sim­monds i Noah Ju­pe) ha d’en­fron­tar-se als pe­rills del món ex­te­rior men­tre llui­ten en si­len­ci per so­bre­viu­re. Fo­rçats a aven­tu­rar-se en el des­co­ne­gut, s’ado­nen que les cria­tu­res que ca­cen orien­ta­des pel so no són l’úni­ca ame­naça que aguai­ta més en­llà del ca­mí de so­rra. Se­qüe­la de la re­ei­xi­da pro­duc­ció A quiet pla­ce. Di­rec­ció: John Kra­sins­ki.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.