Ho­ròs­cop

Nou Torrentí - - OCI -

Àries 21 de ma­rç al 19 d’abril No pen­ses que no tro­ba­ràs mai la teua àni­ma bes­so­na, prom­pte pots te­nir sor­pre­ses molt agra­da­bles!

Tau­re 20 d’abril al 20 de maig Pot­ser veu­ràs molt ne­gre un pla que t’han pro­po­sat. Dei­xa pas­sar uns dies i tor­na a pen­sar-hi, ho veu­ràs més clar.

Gè­mi­nis 21 de maig a 20 de juny In­ten­ta bus­car una ac­ti­vi­tat que et mo­ti­ve i et faça sen­tir bé. No cai­gues en l’os­tra­cis­me i ex­pres­sa sen­ti­ments.

Càn­cer 21 de juny al 22 de ju­liol Si can­vies un poc la teua ac­ti­tud, veu­ràs que tot al teu vol­tant can­via de ma­ne­ra po­si­ti­va.

Lleó 23 de ju­liol a 22 d’agost De­di­ca temps al teu cos i a cui­dar-te. Fes un poc d’exer­ci­ci ca­da dia i prom­pte veu­ràs els re­sul­tats.

Ver­ge 23 d’agost al 22 de se­tem­bre La per­so­na que tens al cos­tat és al­gú es­pe­cial­ment ge­nial, pe­rò els teus pre­ju­di­cis no t’ho dei­xen veu­re.

Ba­la­nça 23 de se­tem­bre al 22 d’oc­tu­bre Ara no de­ci­dis­ques res so­bre el teu fu­tur. Dei­xa pas­sar uns dies i ho veu­ràs tot més clar.

Es­cor­pió 23 d’oc­tu­bre al 21 de no­vem­bre Dó­na l’opor­tu­ni­tat que et co­ne­guen. No tin­gues por d’enamo­rar-te i pen­sa po­si­ti­va­ment.

Sa­gi­ta­ri 22 de no­vem­bre a 21 de desem­bre S’es­tà ges­tant un can­vi im­por­tant en l’àm­bit la­bo­ral. Has d’obrir molt bé els ulls, hui no pots dir que no.

Ca­pri­corn 22 de desem­bre al 19 de ge­ner No­més tu pots de­ci­dir el ca­mí que vols se­guir, si el bo o el do­lent. Hau­ràs de ser més ra­cio­nal.

Aqua­ri 20 de ge­ner al 18 de fe­brer Eres una per­so­na amb mol­ta per­so­na­li­tat que pots agra­dar a qui et pro­po­ses. No ho dub­tes i lle­nça’t!

Pis­ces 19 de fe­brer al 20 de ma­rç

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.