Les nos­tres re­cep­tes

Hum­mus d’al­vo­cat (4 ra­cions)

Nou Torrentí - - OCI -

In­gre­dients

- 400 g de ci­grons cuits

- 2 cu­lle­ra­des de sal­sa tahi­na

- 2 cu­lle­ra­des d’oli d’oli­va

- 1 al­vo­cat ma­dur

- 1 gra d’all

- 1 cu­lle­ra­de­ta de co­mí mòlt

- Un po­quet de suc de lli­mo­na

- Sal a gust

- Una cu­lle­ra­de­ta de pe­bre roig (de­co­rar)

Pre­pa­ra­ció

1. Ela­bo­rar pri­mer la sal­sa tahi­na amb tres cu­lle­ra­de­tes de sè­sam to­rrant-les lleu­ge­ra­ment un pa­rell de mi­nuts.

2. Pol­vo­rit­zar aques­tes en un mor­ter amb uns grans de sal. A con­ti­nua­ció, lli­gar amb un po­quet d’oli fins a for­mar una pas­ta cre­mo­sa. Re­ser­var.

3. En un got per a ba­te­do­ra, abo­car els ci­grons ren­tats i es­co­rre­guts (mi­llor sen­se pell).

4. Afe­gir la sal­sa tahi­na, l’al­vo­cat i l’all pi­cat (mi­llor ros­tit). Ba­tre tot de nou fins a acon­se­guir una con­sis­tèn­cia cre­mo­sa. 5. Emul­sio­nar amb l’oli ti­rant aquest a poc a poc sen­se dei­xar de ba­tre.

6. Con­di­men­tar amb la lli­mo­na i la sal. Em­pla­tar en un bol amb unes go­tes d’oli i pe­bre roig mòlt per da­munt. Se ser­veix acom­pan­yat de pa de pi­ta i cru­di­tés de ver­du­res (per exem­ple: pi­men­tó roig, sa­fa­nò­ria, api, es­pà­rrec verd i co­gom­bre).

Re­cep­ta de Gi­nés Ve­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.