PAZ PA­DI­LLA

Preo­cu­pa­da por su ma­ri­do

QMD - - RADIO PATIO -

La pre­sen­ta­do­ra ha anu­la­do sus com­pro­mi­sos tea­tra­les pa­ra es­tar jun­to a su ma­ri­do, Juan Vidal. Se­gún ‘Lec­tu­ras’, el abo­ga­do co­men­zó a sen­tir­se mal, fue al hos­pi­tal, le in­gre­sa­ron y aho­ra es­tá en ca­sa si­guien­do un tra­ta­mien­to. No ha tras­cen­di­do qué le pa­sa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.