En mar­xa l’O’pen BIC World Cham­pions­hip 2018

Sport - - SPORT TOTAL -

▄ Fins al 4 d’agost se ce­le­bra­rà, en ai­gües d’Arenys de Mar, el Mun­dial O’pen Bic World Cham­pions­hip. Un event es­por­tiu, in­fan­til i jú­nior, que va pre­ce­dit per l’Eu­ro­cha­llen­ge Open Bic. A l’O’pen BIC World Cham­pions­hip, que com­pta amb el su­port de la Dipu­tació de Bar­ce­lo­na, hi par­ti­ci­pa­ran més de 200 re­ga­tis­tes de 15 paï­sos. La ce­le­bra­ció de l’O’pen BIC po­sa en va­lor el te­rri­to­ri, en aquest cas, el mu­ni­ci­pi d’Arenys de Mar que re­fo­rça el pres­ti­gi del país com a re­fe­rent en l’or­ga­nit­za­ció d’es­de­ve­ni­ments es­por­tius de re­lle­vàn­cia. El cam­pio­nat, del que es va fer la pre­sen­ta­ció el pas­sat 22 de juny, té una du­ra­da to­tal de 9 dies, des del 27 de ju­liol al 4 d’agost. El pro­gra­ma es­por­tiu de com­pe­ti­ció pre­veu qua­tre dies de re­ga­ta en flo­ta, i un dia en el que equips na­cio­nals for­mats per 4 re­ga­tis­tes com­pe­ti­ran en re­ga­ta per equips men­tre que la res­ta fa­rà una re­ga­ta cos­ta­ne­ra d’ex­hi­bi­ció. La flo­ta i la sor­ti­da d’em­bar­ca­cions es fa­rà des de la Plat­ja d’Arenys, da­vant de la vi­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.