:HJ WXVVHQ %DNDSDVL HQ GH (QJHOEUHFKWZHJ YRRU XXU DIJHVORWHQ

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

&OMM(WI-1( - In ver­band met de jaar­af­slui­ting die van­daag ge­hou­den wordt in het dis­trict &om­me­wij­ne, geeft de dis­tricts­com­mis­sa­ris dc Ajai­koe­mar Ka­li aan, dat het ge­deel­te tus­sen de Ba­kapa­si- en de (ngel­brecht­weg sinds 12.00 uur mid­der­nacht tot van­daag12.00 uur mid­der­nacht af­ge­slo­ten is voor het ver­keer. Ka­li zegt dat het de eer­ste keer is dat er zo een ac­ti­vi­teit wordt ge­hou­den in het dis­trict. De men­sen die wo­nen in dat ge­deel­te, dat wordt af­ge­slo­ten, zul­len van de dc een pas krij­gen waar­mee ze in en uit kun­nen rij­den.

De bur­ger­va­der geeft aan dat hij de men­sen wil be­dan­ken voor hun in­zet in het af­ge­lo­pen jaar. “(r zijn tal van pro­jec­ten uit­ge­voerd zo is er on­der an­de­re ge­werkt aan het ver­be­te­ren van de in­fra­struc­tuur, de lo­zin­gen zijn op­ge­haald, sluis­deu­ren zijn ver­va­gen en de loop­brug­gen heb­ben een op­knap­beurt ge­had´, al­dus Ka­li. WI

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.