9HUYROJ YDQ SDJLQD 3DUPHVVDU ZDFKW RS LQVWUXFWLH

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

In­tern zijn er een reeks be­zui­ni­gin­gen door­ge­voerd, waar­voor meer dan SRD 130 mil­joen is be­spaard. Par­mes­sar be­grijpt dat dit slechts een drup­pel op een he­te plaat is, maar de (BS draait vol­gens hem nu veel ef­fi­ci­ën­ter dan twee ja­ren te­rug en zij is klaar om de nieu­we weg in te slaan om de druk op de staats­fi­nan­ci­ën weg te ne­men. Hoe­veel de (BS e[tra zal moe­ten bin­nen­ha­len en wel­ke maat­re­ge­len daar­bij ge­trof­fen moe­ten wor­den, is een voor­recht van de re­ge­ring via de Raad van &om­mis­sa­ris­sen Rv& .

Het he­le­maal af­bou­wen van de sub­si­die is vol­gens Par­mes­sar geen een­vou­di­ge zaak, ten­zij de re­ge­ring het ver­schil wil ver­ha­len op de con­su­men­ten. “Als dat het be­leid van de re­ge­ring is, dan moet je ook de kost­prijs in re­ke­ning bren­gen. De re­ge­ring kan stel­len dat, ge­let op een aan­tal be­leids­over­we­gin­gen, u be­paal­de groe­pen een an­der ta­rief moet vra­gen. Dat is niet iets van de (BS, dat is iets van de re­ge­ring. De ta­rie­ven wor­den be­paald door de re­ge­ring. (BS be­paalt de ta­rie­ven niet. Zo is dat en zo is dat al­tijd ge­weest´, be­na­drukt Par­mes­sar.

Het he­le­maal af­bou­wen van de sub­si­die is een uit­da­ging waar­mee ve­le lan­den in de we­reld kam­pen, om­dat ener­gie­op­wek­king geen goed­ko­pe on­der­ne­ming is. Voor de (BS komt nog bij kij­ken dat een dol­lar­com­po­nent in­vloed heeft op de mees­te pro­duc­tie­pro­ces­sen. “We moe­ten op­hou­den met wish­full thin­king en ir­re­ë­le din­gen aan men­sen voor­hou­den. -e kunt niet door ad­mi­ni­stra­tie­ve foef­jes het he­le­maal goed ma­ken. Zelfs de olie die wij ko­pen in Su­ri­na­me, is ge­dol­la­ri­seerd.´

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.