.Et­tInGroYEr AAn­GE­Hou­DEn

Times of Suriname - - %LQQHQODQG -

3$5$0$5,%2 5oche /

is gis­te­ren in de kraag ge­vat voor het ple­gen van een be­ro­ving. 'e po­li­tie van /atoXr heeIt hem na aI stem­ming met het 2pen­baar 0inis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. 5oche / heeIt een vroXw be­rooId van haar hals­ket­ting. Het slacht­of­fer liep over straat toen de jon ge­man haar te­ge­moet liep. Hij rXk­te op een ge­ge­ven mo­ment aan haar hals­ket ting en wist die bXit te ma ken. Hij ren­de ver­vol­gens daar­mee weg. Het slacht­of­fer be­gon om hXlp te roe­pen en kreeg die van om­stan­ders. 2mstan­ders gin­gen ach­ter de da­der aan die zij wis­ten aan te hoX­den. 'e ver­dach­te werd over­ge­dra­gen aan de po­li­tie van /atoXr. %in­nen een kwar tier was de­ze rooI­zaak op­ge lost. 'e po­li­tie troI bij het IoXil­le­ren van de jon­ge­man een han­ger in zijn broek­zak aan de ket­ting werd ech­ter niet ge­von­den. 'e aan­ge­troI Ien han­ger is van de ket­ting van het slacht­of­fer.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.