7LHQWDOOHQ GRGHQ QD DDQVODJ ,6 RS FXOWXUHHO FHQWUXP .DEXO

Times of Suriname - - %XLWHQODQG -

.$B8/ Bij een ]elI­moord aan­slag in een sjii­tisch cul­tu reel cen­trum in de $Ig­haan­se hooId­stad .abul ]ijn tien­tal len men­sen om het leYen ge ko­men. (en woor­dYoer­der Yan het $Ig­haan­se mi­nis­te rie Yan Bin­nen­land­se =aken spreekt oYer ]eker Yeer­tig do­den en ge­won­den. 'e aan­slag is op­ge­ëist door ,sla­mi­ti­sche 6taat. 9ol­gens de au­to­ri­tei­ten ]ou­den in de buurt Yan het ge­bouw meer de­re ont­plof­fin­gen heb­ben plaats­geYon­den, waar­na de aan­Yal­lers het ge­bouw bin nen­dron­gen. ,n het ge­bouw was op dat mo­ment een bij een­komst be]ig, waar­bij de in­Ya­sie in $Ig­ha­nis­tan door de toen­ma­li­ge 6oYjet 8nie in

werd her­dacht. Bij de her­den­king wa­ren Yol­gens Reuters on­der meer stu­den ten aan­we]ig. 7oen men­sen naar bui­ten ren­den en hulp ar­riYeer­de, ]ou­den nog twee e[plo­sieYen ]ijn aI­ge­gaan. ,n het ge­bouw ]ijn on­der meer een mos­kee en de pro $Ig­haan­se me­dia­or­ga­ni­sa tie Af­ghan Voi­ce geYes­tigd. 9ol­gens 0oham­mad $siI 0es­bah, een lid Yan de sjii ti­sche raad, ]ou dat mo­ge­lijk een re­den Yoor de aan­slag kun­nen ]ijn ge­weest. 9ol­gens de $Ig­haan­se pre­si dent $shraI *ha­ni is de aan slag een mis­daad te­gen de men­se­lijk­heid.

'e Yoor­ma­li­ge sjii­ti­sche wijk waar de aan­slag plaats Yond, is al Ya­ker het doel­wit ge­weest Yan een aan­slag door de soen­ni­ti­sche groe pe­ri­ng ,sla­mi­ti­sche 6taat. =ij ]ien sji­ie­ten als aIYal­li­gen. 'e 7ali­ban ont­kent di­rect be trok­ken te ]ijn ge­weest bij de aan­slag. 9ol­gens de di­rec­teur Yan een lo­kaal ]ie­ken­huis kun­nen de art­sen het aan­tal slacht­of­fers nau­we­lijks bij be­nen. 9ol­gens 0oham­maed 6abir 1asib ]ijn e[tra art­sen en Yer­pleeg­kun­di­gen op­ge roe­pen om de ge­won­den te Yer]or­gen.

(AD)

De bom, ge­vuld met me­taal­deel­tjes, ging af in een ruim­te waar klan­ten hun tas in be­wa­ring kun­nen ge­ven. (Foto: ima­ge.in­fo­re­sist.org)

Het cul­tu­reel cen­trum in de Af­ghaan­se hoofd­stad Ka­bul waar bij een zelf­moord­aan­slag tien­tal­len do­den zijn ge­val­len. (Foto: im­gs.af­ton­bladet-cdn.se)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.