$WOpWLFR KRXGW UHNHQLQJ PHW YHUWUHN *ULH]PDQQ

Times of Suriname - - 6SRUW -

9O(7%$/ $ntoi­ne *rie]mann leek aI­ge­lo­pen ]om­er al op weg naar de Xit gang biM $tlé­ti­co Ma­drid, maar de )rans­man bleeI los &ol­cKo­ne­ros van­we­ge Ket op ge­leg­de transIer­ver­bod tocK troXw en ver­leng­de ]elIs ]iMn con­tract. Met de win­ter­se transIer­pe­ri­o­de in de aan­tocKt ne­men de gerXcK­ten over een ver­trek ecK­ter weer toe en $tlé­ti­co liMkt ]icK voor te be rei­den op een le­ven ]on­der *rie]mann.

³$ntoi­ne¶s toe­komst Kangt niet meer van ons aI. ,k kan Kier niet staan en met ]eker Keid ]eg­gen wat er gaat ge beX­ren, aan­ge]ien Ket niet meer in on]e Kan­den is. $Ige­lo­pen ]om­er Keb­ben we er al­les aan ge­daan om te ]or gen dat KiM biM $tlé­ti­co bleeI´, ver­tel­de di­rec­teXr MigXel Èn­gel *il Martn in ge­sprek met ver­slag­ge­vers. ³'e]e ]om­er ]Xl­len we al­les er­aan doen om dat op­nieXw te pro be­ren, aan­ge]ien Ket ons veel moei­te KeeIt ge­kost om Kem en 'iego &os­ta biM de]elI­de clXb te kriM­gen.´

³:e wil­len Kem niet ver­ko pen, nX niet en in de ]om­er ook niet, KiM is erg be­langriMk voor ons. Maar ik KerKaal, Ket ligt niet meer in on]e Kan­den´, slXit de be­stXXr­der aI. *rie]mann kan van­we­ge een ver­laag­de transIer­claX sXle in ]iMn nieXwe con­tract aan­ko­men­de ]om­er voor Kon derd milMoen eXro op­geKaald wor­den en %ar­cel­o­na liMkt als de meest waarscKiMn­liM­ke be­stem­ming voor de aan­val ler te gel­den. Man­cKes­ter 8ni­ted trok aI­ge­lo­pen ]om­er Ket Kardst aan de komst van de )rans in­ter­na­ti­o­nal, maar 5ed 'evils KeeIt de aan­dacKt in­mid­dels ver­legd naar 3aXlo '\ba­la. (VP)

An­toi­ne Griez­mann leek af­ge­lo­pen zo­mer al op weg naar de uit­gang bij At­lé­ti­co Ma­drid, maar de Frans­man bleef los Col­cho­ne­ros trouw. Met de win­ter­se trans­fer­pe­ri­o­de in de aan­tocht ne­men de ge­ruch­ten over een ver­trek ech­ter weer toe en At­lé­ti­co lijkt...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.