5XVW LQ $OELQD NHHUW ODQJ]DDP WHUXJ

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

0$52:,-1( ³'H VLWXDWLH LQ $OELQD LV RQGHU FRQWUROH GH UXVW NHHUW ODQJ]DDP WHUXJ´ ]HJW )UHGG\ 'DQLHO GLVWULFWVFRPPLVVDULV YDQ 0DURZLMQH DDQ 'H SR OLWLH YDQ $OELQD LV YHUVWHUNW LQ KHW NDGHU YDQ HHQ QLHXZH YHLOLJKHLGVVWUDWHJLH HQ GH RUGH KDQGKDYLQJ GLH PRPHQWHHO GRRUJHYRHUG ZRUGW LQ KHW JHELHG

Da­niel: “De mees­te be­wo­ners be­grij­pen nu waar het om gaat. Er is nog een groep­je dat wacht tot­dat de po­li­tie ge­sur­veil­leerd heeft en dan toch langs de weg zijn pro­duc­ten aan de man brengt. De men­sen heb­ben ruim van te­vo­ren ge­hoord dat ver­ko­pen langs de weg niet meer toe­ge­staan zal wor­den en zijn toen in de ge­le­gen­heid ge­steld om zich te re­gis­te­ren voor een stand on­der de nieu­we markt van Al­bi­na. De po­li­tie heeft ook meer­de­re ma­len ge­waar­schuwd. In­dien per­so­nen be­trapt wor­den dat zij langs de weg ver­ko­pen, zul­len al hun pro­duc­ten in be­slag wor­den ge­no­men en krij­gen zij een boe­te.”

De bur­ger­va­der hoopt dat al­le be­wo­ners het be­grij­pen en dat zij hun me­de­wer­king zul­len ver­le­nen aan de­ze ont­wik­ke­ling. Hij is er­van over­tuigd dat de or­de­ning het dis­trict ten goe­de komt. Ook roept hij al­le ac­to­ren op die een bij­dra­ge moe­ten le­ve­ren aan de­ze or­de­ning om hun werk naar be­ho­ren te doen, zo­dat de plan­ning van het dis­tricts­be­stuur vlot

Ti­mes of Su­ri­na­me.

kan ver­lo­pen. “De ver­hoog­de vei­lig­heid moet hel­pen om de or­de en vei­lig­heid te­rug te bren­gen. Ook de ver­keers­vei­lig­heid, or­de­ning bij het aan­me­ren van bo­ten en die bij ver­koop­stands moe­ten hier­door ge­re­geld wor­den. Er moet nog heel wat ge­or­dend wor­den, zo­als de taxi’s langs de weg. Or­de­ning van de il­le­ga­le ver­ko­pers langs de weg is de eer­ste stap. Staps­ge­wijs wordt al­les aan­ge­pakt. Al­bi­na is een grens­stad­je en dat moe­ten we goed in de ga­ten hou­den”, al­dus Da­niel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.