Su­ri­na­me kan men­sen­han­del en -smok­kel niet al­leen in­dam­men

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Su­ri­na­me is niet in staat om in zijn een­tje men­sen­han­del en men­sen­smok­kel aan te pak­ken. Dit was de dui­de­lij­ke eind­con­clu­sie op de men­sen­han­del­trai­ning die het af­ge­lo­pen week­ein­de is ge­hou­den voor le­den van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS) en het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM). “Geen en­kel land is in staat om men­sen­han­del te be­strij­den. We gaan het sa­men moe­ten doen”, be­na­drukt Lu­cre­tia Re­dan, di­rec­teur Ope­ra­ti­o­ne­le Za­ken op het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie.

Met de trai­ning zijn Su­ri­naam­se au­to­ri­tei­ten wel op de hoog­te van de laat­ste in­ter­na­ti­o­na­le ont­wik­ke­lin­gen in de strijd te­gen men­sen­han­del en -smok­kel. De trai­ning was spe­ci­fiek ge­richt op het iden­ti­fi­ce­ren van slacht­of­fers van ron­se­laars die ui­t­ein­de­lijk ver­han­deld wor­den als smok­kel­waar en in de mo­der­ne sla­ver­nij te­recht­ko­men.

De cur­sis­ten kre­gen wat in­za­ge in nieu­we op­spo­rings­tech­nie­ken, maar het blijft een uit­da­ging om de vin­ger steeds op de ze­re plek te leg­gen, om­dat de ‘sec­tor’ zeer in­no­va­tief is in het ont­wik­ke­len van nieu­we tech­nie­ken.

In­ter­na­ti­o­naal zijn men­sen­smok­ke­laars en -han­de­laars goed op el­kaar af­ge­stemd. Dit is vol­gens Re­dan ook de re­den waar­om Su­ri­na­me goed zal moe­ten sa­men­wer­ken met in­ter­na­ti­o­na­le part­ners, om de ge­or­ga­ni­seer­de grens­over­schrij­den­de net­wer­ken bij te be­nen. “De Staat Su­ri­na­me is zijn in­ter­na­ti­o­na­le part­ners zeer er­ken­te­lijk om hand in hand en zij aan zij de strijd te­gen men­sen­han­del aan te gaan”, zegt Re­dan over de steun die er van­uit de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka en de Ver­e­nig­de Na­ties is ge­ko­men om de Su­ri­naam­se au­to­ri­tei­ten up to da­te te hou­den. De Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de in Pa­ra­ma­ri­bo heeft toe­ge­zegd nog meer ver­volg­trai­nin­gen te ge­ven, in­dien die be­hoef­te er is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.