Raads­vrouw vindt daad dood­slag­ver­dach­te on­be­zon­nen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Raads­vrouw Ge­or­get­te Le­ter be­toog­de gis­te­ren in haar du­pliek dat haar cli­ënt Ba­ti­s­ta F die een an­der dood­stak, on­be­zon­nen han­del­de. De ver­dach­te ver­keer­de on­der in­vloed van al­co­hol. Zij slaat acht op de om­stan­dig­he­den waar­on­der het feit plaats­vond.

Het was eer­ste kerst­dag en Ba­ti­s­ta F was sa­men met meer­de­re per­so­nen. Zij maak­ten ple­zier. Vol­gens Le­ter neemt de man de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de daad op zich. Ba­ti­s­ta F is voor het eerst in aan­ra­king ge­ko­men met de po­li­tie. De raads­vrouw zegt dat de man spijt be­tuig­de, waar­door zij een pas­sen­de straf voor hem vroeg. Of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe zegt dat er geen spra­ke is van moord, maar dood­slag. Er was geen ru­zie tus­sen de ver­dach­te en het slacht­of­fer. De ver­dach­te be­moei­de zich met de vecht­par­tij tus­sen het la­te­re slacht­of­fer en an­de­ren, maar had niet de in­ten­tie de man te do­den. Na het straf­ba­re feit ging hij weg. Het mes maak­te hij ook weg. Mai­koe zegt dat al­co­hol niet ver­dis­cul­peert dat Ba­ti­s­ta F ie­mand do­de­lijk ver­wond­de. Vol­gens haar lag het aan Ba­ti­s­ta F om wel of geen al­co­hol te ge­brui­ken. Zij zegt dat de man spijt heeft, maar in­tus­sen is ie­mand in de bloei van zijn leven over­le­den. “De ver­dach­te is daar­voor ver­ant­woor­de­lijk. Het hoog­ste goed is het leven dat de ver­dach­te het slacht­of­fer ont­nam”, zegt Mai­koe. De ver­dach­te zegt dat hij zoi­ets nooit meer zal doen. Hij vroeg niet zwaar te wor­den ge­straft, want hij is ziek.

Op 4 ju­ni wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.