Jus­pol-mi­nis­ter ont­vangt do­cu­ment met speer­pun­ten HvJ

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Mi­nis­ter van Jus­ti­tie en Po­li­tie, Stu­art Ge­trouw, heeft gis­te­ren tij­dens een for­meel ken­nis­ma­kings­be­zoek aan het Hof van Jus­ti­tie (HvJ) een do­cu­ment met de speer­pun­ten van dit or­gaan ont­van­gen. Het do­cu­ment be­vat het be­leid van het HvJ, waar­voor er ex­tra aan­dacht van de be­winds­man wordt ge­vraagd, geeft het Na­ti­o­naal In­for­ma­tie In­sti­tuut aan in een pers­be­richt.

Waar­ne­mend pre­si­dent van het Hof van Jus­ti­tie, Iwan Ra­soel­baks, gaf de mi­nis­ter aan dat het hof de on­der­steu­ning van het mi­nis­te­rie no­dig zal heb­ben op sa­men­wer­kings­ge­bie­den. Hij noem­de daar­bij de pro­gram­ma’s die nu al in uit­voer zijn, te we­ten de schrijf­ju­ris­ten­op­lei­ding en de RIO-op­lei­din­gen voor de ci­vie­le sec­tor. De hof­pre­si­dent sprak ook over de sa­men­wer­king met de re­ge­ring waar­mee het hof be­zig is, en het pro­ces van ver­zelf­stan­di­ging van de Rech­ter­lij­ke Macht. Ook de kwes­tie van het acht­tal ad­vo­ca­ten die be­noemd moe­ten wor­den tot rech­ter voor het ver­lich­ten van de hui­di­ge werk­druk op de rech­ters, kwam aan de or­de. Hij voeg­de tot slot er­aan toe dat het HvJ de on­der­steu­ning van het mi­nis­te­rie zal in­roe­pen voor het aan­trek­ken van een con­sul­tant be­drijfs­voe­ring voor het plan van ver­zelf­stan­di­ging. Mi­nis­ter Ge­trouw maak­te aan het be­gin van zijn toe­spraak dui­de­lijk dat hij zich ver­eerd voel­de in het huis van de recht­spraak te zijn. De be­winds­man gaf aan naar de hof­pre­si­dent te heb­ben ge­luis­terd en dat hij zich sterk zal ma­ken voor de ver­zelf­stan­di­ging van de rech­ter­lij­ke macht, het Open­baar Mi­nis­te­rie en de be­zol­di­ging. Hij gaf tot slot aan dat het mi­nis­te­rie en het Hof van Jus­ti­tie va­ker met el­kaar in con­tact zul­len tre­den voor een goe­de sa­men­wer­king en dat het HvJ ze­ker op zijn on­der­steu­ning en me­de­wer­king mag re­ke­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.