Me­di­sche Zen­ding elf nieu­we ge­zond­heids­zorg­as­sis­ten­ten rij­ker

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid An­toi­ne Eli­as zal zich in­zet­ten om van zo­wel de over­heid als van do­no­ren ge­daan te krij­gen dat ge­zond­heids­zorg­as­sis­ten­ten (GZA’s) een be­te­re waar­de­ring krij­gen. Dat zei de be­winds­man vrij­dag bij zijn fe­li­ci­ta­tie­bood­schap aan ne­gen vrou­we­lij­ke en twee man­ne­lij­ke ge­slaag­den, die tot GZA zijn be­ë­digd in het Johan van Ma­zijk Co­ör­di­na­tie Cen­trum van de stich­ting Me­di­sche Zen­ding (MZ) in Pa­ra­ma­ri­bo.

Vol­gens de mi­nis­ter staat ook de fi­nan­cie­ring van een plan­ma­ti­ge vac­ci­na­tie van het kind in het bin­nen­land bij hem hoog in het vaan­del. Hij heeft graag dat ook de func­tie van de GZA meer be­kend­heid heeft in de sa­men­le­ving, ge­let op het unie­ke werk dat de groep doet bin­nen de ge­zond­heids­zorg. De GZA is vol­gens Eli­as in­di­rect een werkarm van zijn mi­nis­te­rie on­der de be­wo­ners in het bin­nen­land, waar ze te werk ge­steld zul­len wor­den. De nieuw­bak­ken ge­di­plo­meer­de GZA’s zul­len van­af 2 mei 2018 of­fi­ci­eel wer­ken als be­voeg­de krach­ten ver­spreid over tien ver­schil­len­de po­li­kli­nie­ken van de MZ.

Aan de be­ë­dig­den is aan­dacht ge­vraagd voor de no­di­ge co­de van ethiek in dit werk. In aan­we­zig­heid van hun fa­mi­lie werd hen ver­vol­gens het in­sig­ne op­ge­speld. Voor MZ-di­rec­teur Ed­ward van Eer komt de di­plo­me­ring van de GZA’s in een tijd waar­in de dis­cus­sie gaan­de is over hoe het na­ti­o­na­le ge­zond­heids­zorg­sys­teem er­uit moet zien. Hij pre­sen­teert het Pri­ma­ry He­alth Ca­re sys­teem dat MZ han­teert als het voor­beeld voor de an­de­re ac­to­ren bin­nen de sec­tor, ter­wijl ver­be­te­ring van de kwa­li­teit no­dig is naar ge­lang de be­schik­ba­re fi­nan­ci­ë­le mid­de­len dat toe­la­ten. Van Eer riep de GZA’s op om zelf ini­ti­a­tie­ven te zoe­ken om hun ken­nis en kun­de van het be­roep te on­der­hou­den en niet al­leen te wach­ten op re­gu­lie­re bij­scho­ling van de MZ. De voor­zit­ter van het stich­tings­be­stuur van de MZ, Cen­thia Ro­zen­blad, zegt dat het be­stuur be­ter zal gaan wer­ken aan het ge­ven van be­kend­heid van het mooie werk dat de GZA’s doen in het ach­ter­land. Zij pleit voor een die­nen­de hou­ding naar de ge­meen­schap toe, wat er ook mag ge­beu­ren. Met een po­si­tief ka­rak­ter van de wer­kers zul­len er ho­ge­re doe­len ge­haald wor­den. Tot op dit mo­ment zijn er, in­clu­sief de elf ge­slaag­den, 187 GZA’s op­ge­leid. Twaalf exa­men­kan­di­da­ten heb­ben deel­ge­no­men aan het schrif­te­lijk exa­men, waar­van een het niet heeft ge­haald. De best­ge­slaag­de van de groep 2013-2018 is ge­wor­den Enio Ba­nai.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.