San­tok­hi geeft be­wo­ners Abra­bro­ki hoop

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Chan­dri­ka­persad San­tok­hi, voor­zit­ter van de Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings Par­tij (VHP), gaf in het week­end tij­dens een ver­ga­de­ring te Abra­bro­ki de be­wo­ners hoop. Hij geeft aan dat de VHP gaat voor re­geer­macht om zo het volk te red­den uit de cri­sis en het te be­scher­men. “Mid­dels een pro­fes­si­o­neel re­geer­team zul­len al­le Su­ri­na­mers wor­den be­trok­ken en een op ver­trou­wen ge­stoeld cri­sis­be­heer­sings- en we­der­op­bouw­plan wor­den ge­maakt om het land te red­den.”

De be­doe­ling van de par­tij­voor­zit­ter is be­wust­wor­ding on­der de kie­zers te bren­gen, zo­dat zij zich niet la­ten lei­den door po­li­tie­ke brain­wash, ma­ni­pu­la­tie en val­se kie­zers­be­lof­tes. Hij hield hen voor dat de VHP gaat voor groei en trans­for­ma­tie. Vol­gens hem wor­den steeds nieu­we ker­nen van de VHP op­ge­richt. San­tok­hi zegt dat dit jaar met de be­wust­wor­dings­cam­pag­ne wordt ge­start. Hij vindt dat de be­wo­ners van Abra­bro­ki brug­gen­bou­wers zijn voor ont­wik­ke­ling, on­der­wijs, on­der­ne­mer­schap en vei­lig­heid. Hij wil dat Abra­bro­ki af moet van de naam ghet­to en dat lie­ver aan­ge­ge­ven wordt ‘get to Abra­bro­ki’. San­tok­hi wees de men­sen er­op dat het be­lang­rijk is dat in on­der­wijs wordt ge­ïn­ves­teerd, in ta­len­ten en markt­ge­richt on­der­wijs. “Al­le kin­de­ren kun­nen stu­de­ren, maar soms heeft een kind wat meer tijd no­dig. Dat was de be­doe­ling van de na­school­se op­vang dat de kin­de­ren die ex­tra aan­dacht no­dig had­den, die zou­den krij­gen.” De na­school­se op­vang is ech­ter be­ëin­digd. Hij zegt dat hij de na­school­se op­vang zal te­rug­bren­gen maar op een an­de­re ma­nier na­me­lijk met ta­lent- en markt­ge­richt on­der­wijs. Vol­gens hem zal er ex­tra be­ge­lei­ding zijn voor kin­de­ren die het no­dig heb­ben. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.