Pro­tes­ten te­gen be­leid Oost­vaar­ders­plas­sen rus­tig ver­lo­pen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

ALMERE - Ac­tie­voer­ders van on­der meer de Stich­ting Wel­zijn Gro­te Gra­zers heb­ben in het week­end op­nieuw ge­de­mon­streerd te­gen het be­heer van de Oost­vaar­ders­plas­sen. De ac­ties zijn rus­tig ver­lo­pen. In een stoet van hon­der­den me­ters heb­ben ac­tie­voer­ders op de A6 een lang­zaam­aan­ac­tie ge­hou­den, waar­door tij­de­lijk een fi­le op de snel­weg ont­stond. Het was het slot­stuk van twee de­mon­stra­ties te­gen het be­heer van na­tuur­re­ser­vaat de Oost­vaar­ders­plas­sen. De ac­tie­voer­ders had­den zich eer­der op de dag bij het na­tuur­ge­bied ver­za­meld. Bij het pro­vin­cie­huis in Le­ly­stad vond een twee­de de­mon­stra­tie plaats. Daar is een kruis ge­legd "ter na­ge­dach­te­nis aan de dui­zen­den gro­te gra­zers die af­ge­lo­pen win­ter ge­stor­ven zijn". Bij de Oost­vaar­ders­plas­sen wa­ren zo’n twee­hon­derd ac­tie­voer­ders.

Voor­af­gaand aan de pro­tes­ten plaat­sten zij en­ke­le tien­tal­len wit­te krui­zen en een doods­kist in het na­tuur­ge­bied om al­le "on­no­dig ge­stor­ven die­ren te her­den­ken". Een woord­voer­der van Staats­bos­be­heer laat we­ten dat de krui­zen en doods­kist na ont­dek­king di­rect zijn ver­wij­derd. De voor­wer­pen ston­den bij het vo­gel­uit­kijk­punt Gro­te Praam­bult. Om er te ko­men, moesten de da­ders vol­gens Staats­bos­be­heer het spoor over­ste­ken en over een hek klim­men.

Mo­tor­agen­ten heb­ben de stoet au­to’s rich­ting en over de A6 be­ge­leid. Een woord­voer­der van de po­li­tie liet eer­der aan NU.nl we­ten dat er "vol­doen­de ca­pa­ci­teit" is vrij­ge­maakt om de de­mon­stra­ties te mo­ni­to­ren en dat de ac­ties rus­tig ver­lie­pen.

Een woord­voer­der van de ge­meen­te Le­ly­stad is te­vre­den over hoe de de­mon­stra­ties ver­lo­pen zijn. Bij het pro­vin­cie­huis is het rus­tig ge­ble­ven, zei hij. De ge­meen­te Le­ly­stad heeft voor­af toe­stem­ming ge­ge­ven voor de de­mon­stra­ties. Wel moesten de de­mon­stran­ten zich, met het oog op de ver­keers­vei­lig­heid, aan de door de ge­meen­te ge­stel­de voor­waar­den hou­den.

(NU)

De­mon­stran­ten plaat­sen wit­te krui­zen in de Oost­vaar­ders­plas­sen.(Fo­to: ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.