Elek­tri­ci­teits­net kan wild­groei zon­ne­par­ken niet aan

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

GRO­NIN­GEN - De re­cord­groei van het aan­tal zon­ne­par­ken dwingt de be­heer­ders van het elek­tri­ci­teits­net om maat­re­ge­len te tref­fen. In Dren­the en Gro­nin­gen sig­na­le­ren Ten­neT en Enexis de eer­ste ca­pa­ci­teits­pro­ble­men. De groei van zon­ne-ener­gie in Ne­der­land over­treft al­le ver­wach­tin­gen, ver­klaart woord­voer­der Jeroen Brou­wers van Ten­neT. "In 2017 werd een re­cord­aan­tal zon­ne­par­ken ge­plaatst. De­ze trend lijkt zich de ko­men­de tijd voort te zet­ten. Met na­me in de re­gio’s Zuid-Gro­nin­gen en Noor­dDren­the lig­gen heel veel aan­vra­gen voor nieu­we zon­ne­par­ken. Die zou­den sa­men meer ener­gie gaan op­wek­ken dan een flin­ke elek­tri­ci­teits­cen­tra­le. Daar is het be­staan­de stroom­net niet op toe­ge­rust. Ver­ge­lijk het met een N-weg waar in­eens heel veel meer au­to’s over­heen zou­den moe­ten. Dan krijg je con­ges­tie." De net­be­heer­ders kij­ken daar­om of zon­ne­par­ken op een an­de­re plek kun­nen wor­den ge­bouwd. Ook on­der­zoe­ken ze mo­ge­lijk­he­den om de ca­pa­ci­teit van het hui­di­ge stroom­net uit te brei­den. In Dren­the en Gro­nin­gen is een run gaan­de op grond voor zon­ne­par­ken, sig­na­leert ook LTO Noord. "Veel boe­ren wor­den mo­men­teel door pro­ject­ont­wik­ke­laars be­na­derd om hun land be­schik­baar te stel­len voor zon­ne­pa­ne­len", zegt woord­voer­der Roel Vis­ser van de agra­ri­sche be­lan­gen­or­ga­ni­sa­tie. "Grond is hier goed­ko­per dan el­ders in het land, dus kun­nen zon­ne­par­ken eer­der uit. Hier zijn meer boe­ren te vin­den die er een ver­dien­mo­del in zien." Veel boe­ren wor­den door pro­ject­ont­wik­ke­laars be­na­derd om hun land be­schik­baar te stel­len voor zon­ne­pa­len In Zuid-Gro­nin­gen en Noor­dDren­the zijn zon­ne­par­ken in voor­be­rei­ding die zo’n 200 MW aan ener­gie gaan op­wek­ken. Daar­naast zijn er voor nog eens on­ge­veer 1.000 MW aan plan­nen, vol­gens de net­be­heer­ders. (AD)

Zon­ne­park van 14 hec­ta­re bij Em­me­loord. De 43.500 zon­ne­pa­ne­len zijn goed voor on­ge­veer 12,5 MW aan stroom per jaar. (Fo­to: De Gel­der­lan­der)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.