Leer­lin­gen op ba­sis­school schel­den op steeds jon­ge­re leef­tijd

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

AMSTERDAM - Kin­de­ren op de ba­sis­school schel­den op steeds jon­ge­re leef­tijd, blijkt uit de PestTher­mo­me­ter van de Na­ti­o­na­le Aca­de­mie voor Me­dia en Maat­schap­pij. De ther­mo­me­ter is een pei­ling on­der kin­de­ren en leer­krach­ten uit de groe­pen 6, 7 en 8. De aca­de­mie, een ken­nis- en cur­sus­in­sti­tuut op het ge­bied van me­dia-ont­wik­ke­lin­gen, stel­de op ba­sis van de pei­ling een top vijf sa­men. Op de eer­ste plaats staan scheld­woor­den die over het ui­ter­lijk gaan zo­als dik­zak of ske­let. "Hoe­wel we de pei­lin­gen heb­ben ge­hou­den bij groep 6, 7 en 8 heb­ben we ge­lui­den ge­hoord dat er op de­ze ma­nier al wordt ge­pest van­af groep 3", zegt Bam­ber Del­ver, di­rec­teur van de aca­de­mie. Del­ver vindt dat ou­ders en leer­krach­ten bij schel­den di­rect moe­ten in­grij­pen. "Sta geen en­kel scheld­woord toe, cor­ri­geer on­mid­del­lijk, grijp di­rect in. Weg­kij­ken en la­chen zijn uit den bo­ze. Het is niet ‘schat­tig’ of ‘niet zo ge­meend’. Het is kei­hard, het is heel erg ge­meend en het ver­woest de jeugd van te veel kin­de­ren." De re­sul­ta­ten van de pei­ling wor­den don­der­dag in Utrecht be­spro­ken tij­dens het vijf­de Na­ti­o­naal Con­gres Pes­ten. Don­der­dag is ook de Lan­de­lij­ke Dag te­gen Pes­ten van Stop Pes­ten Nu. De­ze stich­ting roept het on­der­wijs, het be­drijfs­le­ven en de zorg­sec­tor op om aan­dacht te be­ste­den aan pest­ge­drag.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.