Oud-pre­mier Mi­lo Dju­ka­no­vic in eer­ste ron­de ver­ko­zen tot pre­si­dent van Mon­tene­gro

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MON­TENE­GRO - De his­to­ri­sche lei­der van Mon­tene­gro, Mi­lo Dju­ka­no­vic, heeft de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen in zijn land al in de eer­ste ron­de ge­won­nen. Dat meldt zijn par­tij. “Mi­lo Dju­ka­no­vic is de nieu­we pre­si­dent van Mon­tene­gro” en “er komt dus geen twee­de ron­de,” ver­klaar­de een ver­ant­woor­de­lij­ke van de De­mo­cra­ti­sche Par­tij van So­ci­a­lis­ten voor de par­tij­ze­tel aan de pers. Vol­gens de on­af­han­ke­lij­ke ngo Cen­tre for Elec­ti­on Mo­ni­to­ring (CEMI) kan Dju­ka­no­vic re­ke­nen op 53,9 pro­cent van de stem­men en zijn groot­ste uit­da­ger Mla­den Bo­ja­nic op 33,4 pro­cent. De ove­ri­ge zes kan­di­da­ten ha­len de dub­be­le cij­fers niet. Bo­ja­nic gaf zijn ne­der­laag on­der­tus­sen ook al toe. De 56-ja­ri­ge Dju­ka­no­vic was sinds 1991 zes keer pre­mier en ook pre­si­dent van 1998 tot 2003. Als bond­ge­noot van het Wes­ten leid­de hij zijn land naar de on­af­han­ke­lijk­heid van Ser­vië in 2005 en in de NAVO. Na­dat hij zo­wat twee jaar ge­le­den een stap op­zij had ge­zet om zich op zijn pri­vé­be­drijf te con­cen­tre­ren, bleef hij niet­te­min aan touw­tjes van de macht trek­ken als lei­der van de De­mo­cra­ti­sche Par­tij van So­ci­a­lis­ten, die sinds 27 jaar on­af­ge­bro­ken Mon­tene­gro be­stuurt.

De kers­ver­se pre­si­dent streeft er­naar zijn land in de Eu­ro­pe­se Unie te lood­sen en te ‘ver­de­di­gen’ te­gen de in­vloed van Mos­kou. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.