Rus­si­sche on­der­zoeks­jour­na­list sterft na mys­te­ri­eu­ze val van bal­kon

Times of Suriname - - BUITENLAND -

RUS­LAND - Een Rus­si­sche on­der­zoeks­jour­na­list, Maxim Boro­din, die schreef over de dood van Rus­si­sche huur­lin­gen in Sy­rië, is om het leven ge­ko­men door een val uit zijn ap­par­te­ment op de vijf­de ver­die­ping. Vol­gens de au­to­ri­tei­ten in Je­ka­te­ri­nen­burg is geen zelf­moord­brief­je ge­von­den en is de kans klein dat het om een mis­drijf gaat.

Een vriend van Boro­din zei te­gen de BBC dat hij een dag eer­der in de vroe­ge och­tend bel­de en zei dat “er ie­mand met een wa­pen op zijn bal­kon stond en men­sen met ca­mou­fla­ge­kle­ding en mas­ker op de over­loop van de trap.” La­ter zou zijn ge­ble­ken dat het om een oe­fe­ning van de vei­lig­heids­dien­sten ging.

Af­ge­lo­pen don­der­dag trof­fen bu­ren Boro­din zwaar­ge­wond aan bij het ge­bouw. Hij werd naar een zie­ken­huis ge­bracht, waar hij la­ter aan zijn ver­won­din­gen over­leed.

Boro­din schreef voor zijn dood over Rus­si­sche huur­lin­gen die in fe­bru­a­ri tij­dens een con­fron­ta­tie met Ame­ri­kaan­se troe­pen in Sy­rië zou­den zijn om­ge­ko­men. Het ver­trek­ken­de hoofd van de CIA, Mi­ke Pom­peo, zei vo­ri­ge week dat daar “een paar hon­derd” huur­lin­gen om­kwa­men. De le­zing van de Rus­si­sche au­to­ri­tei­ten dat Boro­din zelf­moord heeft ge­pleegd, is door col­le­ga’s van Boro­din en in­ter­na­ti­o­na­le pers­vrij­heids­or­ga­ni­sa­ties met scep­sis ont­van­gen. Zijn chef bij de krant Novvy Den zei zich niet te kun­nen voor­stel­len dat Boro­din re­de­nen had om zelf­moord te ple­gen.

Rus­land be­zet de 83ste plaats van in to­taal hon­derd lan­den op de in­ter­na­ti­o­na­le pers­vrij­heids­in­dex van Free­dom Hou­se. Er wor­den re­gel­ma­tig re­ge­rings­kri­ti­sche jour­na­lis­ten ver­moord. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.