Trump voel­de zich mis­leid na uit­wij­zin­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump voel­de zich mis­leid door zijn ei­gen me­de­wer­kers na­dat de VS tien­tal­len Rus­si­sche di­plo­ma­ten had­den uit­ge­we­zen. Hij dacht ken­ne­lijk dat an­de­re lan­den on­ge­veer even­veel Rus­sen de deur zou­den wij­zen als Was­hing­ton, zei een ho­ge re­ge­rings­bron te­gen The Was­hing­ton Post.

De di­plo­ma­tie­ke straf­maat­re­gel volg­de op de ver­gif­ti­ging van de voor­ma­li­ge Rus­si­sche dub­bel­spi­on Ser­gej Skri­pal en zijn doch­ter. Trump kreeg voor­af van zijn me­de­wer­kers te ho­ren dat zijn land on­ge­veer even­veel Rus­sen zou uit­wij­zen als de Eu­ro­pe­se bond­ge­no­ten van de VS. “We zul­len hun aan­tal­len eve­na­ren”, zei Trump vol­gens de bron. “We ne­men niet het voor­touw. We eve­na­ren.” De pre­si­dent ont­stak in woe­de toen hij ont­dek­te dat Frank­rijk en Duits­land veel min­der di­plo­ma­ten uit­we­zen dan de zes­tig die de VS moesten ver­la­ten. Hij kreeg toen te ho­ren dat de Eu­ro­pe­a­nen in to­taal on­ge­veer even­veel Rus­sen weg­stuur­den als de VS.

“Het to­taal in­te­res­seert me niet”, re­a­geer­de Trump, die vol­gens de bron aan­gaf dat hij op het ver­keer­de been was ge­zet. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.