Griek­se be­to­gers val­len stand­beeld Ame­ri­kaan­se oud-pre­si­dent aan

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GRIEKENLAND - Griek­se be­to­gers heb­ben in Athe­ne ge­pro­beerd een stand­beeld neer te ha­len van Har­ry Tru­man, de voor­ma­li­ge pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten. Ze vie­len het beeld van de Ame­ri­kaan aan tij­dens een de­mon­stra­tie te­gen de aan­val van Ame­ri­ka­nen en bond­ge­no­ten op doe­len in Sy­rië.

Een ge­tui­ge zei dat de be­to­gers, aan­han­gers van de com­mu­nis­ti­sche par­tij, on­der meer pro­beer­den om door de voe­ten van het beeld te za­gen. Ook werd naar ver­luidt een po­ging ge­daan het stand­beeld met tou­wen om­ver te trek­ken. Dit luk­te ui­t­ein­de­lijk niet. De op­roer­po­li­tie greep in en vuur­de traan­gas af om de me­nig­te uit­een te drij­ven.

“Wat we van­daag de­den, was een sym­bo­li­sche daad te­gen de VS en de oor­log”, zei een lid van de link­se groep PAME. “Het stand­beeld is een sym­bool van het im­pe­ri­a­lis­me en de VS in Griekenland.” Ac­ti­vis­ten heb­ben al eer­der hun woe­de ge­koeld op de beel­te­nis van Tru­man. Het stand­beeld is in het ver­le­den on­der meer be­smeurd met verf. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.