Al­le iden­ti­teits­kaar­ten in EU krij­gen mo­ge­lijk di­gi­ta­le vin­ger­af­druk

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BEL­GIË - De in­wo­ners van al­le Eu­ro­pe­se lid­sta­ten krij­gen, als het van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie af­hangt, een iden­ti­teits­kaart met een di­gi­ta­le vin­ger­af­druk en an­de­re bi­o­me­tri­sche ge­ge­vens. Com­mis­sa­ris voor Bin­nen­land­se Za­ken Di­mi­tris Avramo­pou­los wil het ter­ro­ris­ten en zwa­re cri­mi­ne­len zo moei­lij­ker ma­ken iden­ti­teits­pa­pie­ren te ver­val­sen.

“We moe­ten de schroe­ven aan­draai­en tot er geen ruim­te en geen mid­de­len meer zijn voor ter­ro­ris­ten of cri­mi­ne­len,” zegt Avramo­pou­los in de Duit­se krant Die Welt. ” Dat be­te­kent dat we hen de toe­gang tot geld, ver­vals­te do­cu­men­ten, wa­pens en ex­plo­sie­ven moe­ten ver­sper­ren, en dat we ze te­ge­lij­ker­tijd ver­hin­de­ren on­ze gren­zen on­ge­merkt te over­schrij­den.”

Zijn voor­stel staat dins­dag op de agen­da van de Com­mis­sie. De tekst heeft daar­na wel nog de goed­keu­ring van het Eu­ro­pees par­le­ment en de lid­sta­ten no­dig. Bij ons wil de fe­de­ra­le re­ge­ring al van­af vol­gend jaar vin­ger­af­druk­ken toe­voe­gen aan de iden­ti­teits­kaar­ten, maar de Pri­va­cy­com­mis­sie geeft voor­lo­pig een on­gun­stig ad­vies. Het voor­ont­werp van wet is “niet con­form de pri­va­cy­wet” en ‘over­ma­tig’, klinkt het in het ad­vies. Het ka­bi­net van mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Jan Jam­bon (N-VA) liet vo­ri­ge week we­ten het ad­vies nog te be­stu­de­ren. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.