Au­stra­li­ërs kam­pen met vlees­eten­de zweer in deel­staat Vic­to­ria

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AU­STRA­LIË - Een vlees­eten­de zweer ver­spreidt zich zo snel in de Au­stra­li­sche deel­staat Vic­to­ria dat wordt ge­spro­ken over een epi­de­mie. In een ar­ti­kel in de Me­di­cal Jour­nal of Au­stra­lia zeg­gen des­kun­di­gen dat het aan­tal ge­val­len van de Bu­ruli-ul­cer toe­neemt, maar dat on­dui­de­lijk is waar­om dat al­leen in Vic­to­ria ge­beurt. In an­de­re deel­sta­ten van Au­stra­lië zijn geen ge­val­len ge­meld.

In 2016 kre­gen 182 men­sen er de zweer, wat al 72 pro­cent meer was dan ooit te­vo­ren. Vo­rig jaar steeg dat aan­tal tot 236. De aan­doe­ning komt al lan­ger in de deel­staat voor, maar het is on­be­kend hoe de zweer zich ver­spreidt. De zweer be­gint mee­stal als een plek­je op de huid die lijkt op een in­sec­ten­beet. Daar­na gaat de in­fec­tie naar de vet­laag tus­sen de huid en de spie­ren, waar­in het weef­sel weg­vreet voor­dat het ui­t­ein­de­lijk als een zweer weer naar de huid komt. Dat kan ui­terst pijn­lijk zijn.

Des­kun­di­gen den­ken dat de aan­doe­ning kan wor­den over­ge­bracht door mug­gen of bui­del­rat­ten. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.