0HVVL VFKRRW 1H\PDU WH KXOS

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(7B$L - 1ey­mar ver­liet af­ge­lo­pen zo­mer Bar­cel­o­na om zich aan te slui­ten bij Pa­ris Saint-*er­main, maar de we­reld­ster spreekt zijn voor­ma­li­ge col­le­ga¶s bij de Ca­ta­laan­se groot­macht nog re­gel­ma­tig. 2ok heeft de Bra­zi­li­aan nog con­tact met Li­o­nel 0es­si. 'e -ja­ri­ge aan­val­ler ver­telt bij Al­tas Ho­ras dat hij en de $rgen­tijn een spe­ci­a­le vriend­schap heb­ben die op een bij­zon­de­re ma­nier is be­gon­nen. 1ey­mar had het in zijn eer­ste da­gen bij Bar­cel­o­na in

moei­lijk, maar 0es­si hielp de jon­ge­ling. ³,k kan me een wed­strijd her­in­ne­ren met Bar­cel­o­na« ,k moest bij­na hui­len, om­dat din­gen mij ge­woon niet luk­te. +ij zag dat ik moest vech­ten te­gen de tra­nen. +et was rust en 0es­si kwam naar mij toe en zei dat ik al­leen de spe­ler moest gaan zijn, die ik al­tijd al ge­weest was´, me­mo­reert 1ey­mar. ³+ij zei µJe moet je­zelf zijn. Je hoeft niet gewn­ti­mi­deerd te zijn dat je naast mij of $ndrps ,nie­sta speelt.¶ 2m die be­schei­den­heid bij een gast te zien die zo­veel heeft ge­won­nen« 'at is het bes­te van de we­reld. 0ij vra­gen om me­zelf te zijn en het bes­te van me­zelf te la­ten ge­wel­dig. =on­der eni­ge vorm van ij­del­heid ook, daar houd ik echt van´, al­dus de re­cordaan­koop van PS*. ³,k ver­tel dit ver­haal ook vaak aan mijn fa­mi­lie en aan mijn vrien­den. +ij heeft me op pro­fes­si­o­neel vlak ge­hol­pen, maar na­tuur­lijk ook op per­soon­lijk vlak. 2m met ster­spe­lers als 0es­si, ,nie­sta en ;avi te spe­len, maakt je ver­le­gen. 0aar na het ge­sprek met 0es­si werd ik me­zelf. ,k liet zien wat ik kon, werd re­la[ed en speel­de met zelf­ver­trou­wen. Sinds die dag heb ik een ge­wel­di­ge vriend­schap met 0es­si.´ (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.