,QLHVWD LV URQG PHW &KLQH]HQ

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(7B$L - 'e over­stap van $ndrps ,nie­sta naar een Chi­ne­se top­club is rond, zo ver­ze­ke­ren AS en Sport. 'e Spaan­se me­dia mel­den dat de

-ja­ri­ge mid­den­vel­der van Bar­cel­o­na een ak­koord heeft be­reikt met een nog on­be­ken­de club uit het $zi­a­ti­sche land. ,nie­sta gaat zijn ver­trek bij Bar­cel­o­na na de fi­na­le van de Copa del 5ey te­gen Se­vil­la aan­staan­de za­ter­dag be­kend­ma­ken.

'e ge­ruch­ten doen al maan­den de ron­de dat ,nie­sta aan zijn laat­ste sei­zoen bij de Ca­ta­laan­se top­club be­zig is. 'e af­ge­lo­pen tijd zijn ver­te­gen­woor­di­gers van de ve­te­raan druk be­zig ge­weest om de laat­ste de­tails glad te strij­ken met zijn toe­kom­sti­ge werk­ge­ver. ,nie­sta, die in to­taal vier lu­cra­tie­ve aan­bie­din­gen zou heb­ben ont­van­gen, gaat naar ver­luidt voor drie sei­zoe­nen te­ke­nen. 'e Spaan­se in­ter­na­ti­o­nal zou met de over­een­komst on­der meer heb­ben ge­re­geld dat zijn nieu­we club de dis­tri­bu­tie­rech­ten in Chi­na voor zijn re­ke­ning neemt aan­gaan­de het wijn­merk van ,nie­sta ge­naamd Bo­de­ga ,nie­sta. 1aar ver­luidt gaat ,nie­sta der­tig mil­joen eu­ro per sei­zoen ver­die­nen in Chi­na. 'e Span­jaard gaf eer­der al aan dat hij vy­yr

april gaat ver­tel­len waar zijn toe­komst ligt.

³'it wordt een van de be­lang­rijk­ste be­slis­sin­gen van mijn car­ri­q­re en ik be­grijp dat ik op een leef­tijd ben waar­op din­gen gaan ver­an­de­ren. +et is geen be­slis­sing op ba­sis van lief­de, het gaat er­om of ik het idee heb dat ik nog wat kan bij­dra­gen. $ls ik ver­trek, zal dat zijn om­dat ik dan het idee heb dat ik als spe­ler en als mens niet voor hon­derd pro­cent kan bij­dra­gen aan de club.´ (VP)

De over­stap van An­drés Inie­sta naar een Chi­ne­se top­club is rond, zo ver­ze­ke­ren AS en Sport. De Spaan­se me­dia mel­den dat de 33-ja­ri­ge mid­den­vel­der van Bar­cel­o­na een ak­koord heeft be­reikt met een nog on­be­ken­de club uit het Azi­a­ti­sche land. (Fo­to: Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.