'H -RQJ ORRSW EOHVVXUH RS

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(7B$L - PSV wist zon­dag met veel over­tui­ging be­slag te leg­gen op de lands­ti­tel door con­cur­rent $ja[ met

- te ver­slaan. Luuk de Jong nam de twee­de tref­fer van de (in­dho­ve­na­ren voor zijn re­ke­ning, maar de spits werd wel vroeg­tij­dig naar de kant ge­haald door trai­ner Phil­lip Co­cu. 'e Jong had na­me­lijk te ma­ken met een zeer op­mer­ke­lij­ke bles­su­re.

³,k kwam in een du­el, kort voor de - ´, ver­telt de aan­vals­lei­der van PSV in ge­sprek met Om­roep Bra­bant. ³7oen ik de lucht in wil­de gaan, liep ik te­gen ie­mand aan en klap­te mijn duim dub­bel. 7oen dacht ik die is uit de kom of er is een pees ge­scheurd. 0aar ik keek en zag ik dat mijn huid was los­ge­scheurd van mijn duim. 'at heb ik nog nooit mee­ge­maakt. ,k wist niet dat zoi­ets kan.´

'e Jong moest naar bin­nen om zijn duim te la­ten hech­ten. ³'at duur­de te lang om weer het veld in te kun­nen ko­men´, ver­volgt de aan­val­ler, die de duim nog wel kan be­we­gen. ³(r zijn geen pe­zen ge­scheurd. +et is niet zo ern­stig dat ik niet bij het feest­je kan zijn. 1a een paar drank­jes voel ik het waar­schijn­lijk niet meer´, be­sluit de spits. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.