*URWH EHODQJVWHOOLQJ YRRU &LOOHVVHQ

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(7B$L - Jasper Cil­les­sen heeft wat te kie­zen in de zo­mer. 'e twee­de doel­man van )C Bar­cel­o­na staat op het ver­lang­lijst­je van drie (uro­pe­se top­clubs Li­ver­pool, $tlp­ti­co 0adrid en 1apo­li. 'at meldt El Mun­do De­por­ti­vo. 'e Ca­ta­laan­se krant schreef gis­te­ren dat Cil­les­sen zich in de spaar­za­me wed­strij­den die hij krijgt van Ba­roa-trai­ner (rnes­to Val­ver­de in beeld heeft ge­keept bij de drie clubs. Li­ver­pool, $tlp­ti­co en 1apo­li heb­ben bij Bar­cel­o­na gein­for­meerd naar de trans­fer­sta­tus van Cil­les­sen. 'e 2ran­je-in­ter­na­ti­o­nal be­schikt in Camp 1ou over een con­tract tot me­dio , waar­in een mi­ni­ma­le af­koop­som van zes­tig mil­joen eu­ro staat. 1apo­li ziet in hem een ge­schik­te op­vol­ger van Pe­pe 5ei­na, ter­wijl $tle­ti­co zich voor­be­reidt op een leven zon­der Jan 2blak. +et is niet be­kend wat Li­ver­pool voor plan­nen met hem heeft.

7och is een trans­fer ab­so­luut geen uit­ge­maak­te zaak. Cil­les­sen is on­danks zijn re­ser­ve­rol ge­luk­kig in Bar­cel­o­na. Veel zal vol­gens El Mun­do De­por­ti­vo af­han­gen van Ba­roa¶s plan­nen als hij so­wie­so de twee­de doel­man ach­ter 0arc-$ndrp ter Ste­gen blijft, wordt de kans op een ver­trek gro­ter.

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.