%D\HUQ PRHW JHQRHJHQ QHPHQ PHW GHUGH NHXV

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(7B$L - Bay­ern 0nchen staat tot het ein­de van het sei­zoen nog on­der ge­zag van Jupp +eyn­c­kes, maar de er­va­ren trai­ner be­sloot af te zien van een aan­bie­ding van 'er 5ekord­meis­ter om ook na de zo­mer nog de touw­tjes in han­den te heb­ben in de $lli­anz $re­na. 'e 'uit­se kam­pi­oen moest ver­vol­gens op zoek naar een op­vol­ger en die zoek­tocht ver­liep niet zon­der pro­ble­men.

³+et werd neer­ge­zet als een wan­ho­pi­ge zoek­tocht. :ij al­le­bei, +asan Sa­li­ha­mid­zic tech­nisch di­rec­teur en ik, heb­ben lang, heel lang, ge­pro­beerd om Jupp over te ha­len´, leg­de voor­zit­ter 8li +oe­ness uit aan ver­slag­ge­vers. ³7oen we ons in het laat­ste ge­sprek re­a­li­seer­den dat hij het niet wil­de doen, gin­gen we in ge­sprek met een coach die be­schik­baar was, 7ho­mas 7uchel. +ij ver­tel­de ons ech­ter dat hij al be­slo­ten had.´

³'at was jam­mer, maar het kwam niet als een schok voor ons. :e heb­ben hem ook geen con­trac­taan­bie­ding ge­daan, maar hem ge­vraagd of hij met ons al­le­bei in ge­sprek wil­de gaan, +asan had hij al eer­der ont­moet´, gaat +oe­ness ver­der over de af­ge­lo­pen we­ken hard­nek­kig met Pa­ris Saint-*er­main in ver­band ge­brach­te 7uchel. Bay­ern be­sloot na die te­gen­sla­gen zijn pij­len te rich­ten op 1iko .ovac, nu nog werk­zaam bij (in­tracht )rank­furt en van­af vol­gend sei­zoen ac­tief in Bei­e­ren.

³(en paar da­gen la­ter kwa­men we in­tern weer bij el­kaar en be­slo­ten we dat on­ze voor­keurs­kan­di­daat nu .ovac was. 'at is hoe het is ge­beurd.´ 'e han­dels­wij­ze van Bay­ern leid­de ver­vol­gens weer tot ir­ri­ta­tie bij die $dler, maar daar kan +oe­ness niet zo­veel mee ³:e zijn een beet­je ver­ward. :e heb­ben over­legd hoe we de men­sen bij )rank­furt het best op de hoog­te kon­den bren­gen. 1u met­een, of na het sei­zoen, wat ook had ge­kund. 0aar toen zei­den we µ$ls wij in die si­tu­a­tie had­den ge­ze­ten, zou­den we ook zo snel mo­ge­lijk wil­len we­ten dat on­ze coach ver­trekt¶.´

(VP)

Jasper Cil­les­sen heeft wat te kie­zen in de zo­mer. De twee­de doel­man van FC Bar­cel­o­na staat op het ver­lang­lijst­je van drie Eu­ro­pe­se top­clubs: Li­ver­pool, At­lé­ti­co Ma­drid en Na­po­li. (Fo­to: Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.