%otoSa­sie Sakt ]ege

Times of Suriname - - 6SRUW -

V2(T%$/- %oto­p­asie be­haal­de een knap­pe ze­ge op S1/ bij de voort­zet­ting van de eer­ste di­vi­sie van de Su­ri­naam­se Voet­bal %ond. ,n het (ssed­sta­di­on won %oto­p­asie met 3- . 0et de­ze ze­ge heeft %oto­p­asie nu 3 pun­ten, ter­wijl S1/ blijft ste­ken op tien.

,n de eer­ste helft be­gon %oto­p­asie veel be­ter dan zijn te­gen­stan­der. S1/ had geen ant­woord op het spel van %oto­p­asie en keek hier­door aan te­gen een ach­ter­stand van 3- . Guil­ler­mo $lensie, 5icar­do da Sil­va en (vani (spe­ran­ce scoor­den voor %oto­p­asie. ,n de twee­de helft zak­te %oto­p­a­si te­rug en dit werd het team bij­na fa­taal. S1/ scoor­de twee keer en ver­klein­de de ach­ter­stand. 5en­zo $kro­sie en Gio­van­ni %latz maak­ten de doel­pun­ten. Ver­der dan de­ze twee doel­pun­ten kwam S1/ niet meer. Voor %oto­p­asie is dit zijn der­de over­win­ning in de laat­ste vijf wed­strij­den. +et team stijgt hier­mee naar de acht­ste plaats. Voor S1/ komt de ne­der­laag op een heel on­gun­stig mo­ment. 'it is zijn vier­de ne­der­laag in vijf wed­strij­den en twee­de op rij. +et team staat op de elf­de plaats. /eo Vic­tor ± :est 8ni­ted

- , 1otch ± 5obin­hood en Trans­vaal ± 3apa­tam - .

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.