,nter­na­ti­o­na­le cXrsXs Yoor MXr\ korSs 6$%

Times of Suriname - - 6SRUW -

$T/(T,(. - Jai­me San­tos 5odri­gu­ez van Co­lom­bia heeft de af­ge­lo­pen week de eer­ste ,$$) T2(CS (Tech­ni­cal Ofi­ci­als Edu­ca­ti­on & Cer­ti­fi­ca­ti­on Sy­s­tem) le­vel ju­ry cur­sus ver­zorgd in Su­ri­na­me aan der­tien at­le­tiek ju­ry­le­den, twaalf Su­ri­na­mers en )rans Gu­y­a­nees. 2mdat er in Su­ri­na­me nog geen in­ter­na­ti­o­na­le at­le­tiek fa­ci­li­tei­ten zijn, die ver­eist zijn voor het hou­den van zo een cur­sus, is de cur­sus in St /au­rent, )rans-Gu­y­a­na ver­zorgd. 'e )rans-Gu­y­a­ne­se at­le­tiek %ond en de bur­ge­mees­ter van de stad heb­ben mee­ge­werkt door het sta­di­on ter be­schik­king te stel­len.

1a vier da­gen van the­o­rie en prak­tijk in St. /au­rent, is het mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke e[amen af­ge­legd in Su­ri­na­me. Trai­ner San­tos doet eerst ver­slag aan het 5'C, 5egi­o­naal 2nt­wik­ke­ling Cen­trum van =uid-$me­ri­ka, waar­na de re­sul­ta­ten wor­den op­ge­stuurd. 'e groep heeft de trai­ning als heel po­si­tief er­va­ren. 'e nieu­we re­gels die in het ,$$) ru­le book zijn op­ge­no­men, zijn ook be­han­deld. (en uit­da­ging wa­ren na­tuur­lijk de on­der­de­len die niet in Su­ri­na­me wor­den ge­daan, maar ook de fa­ci­li­tei­ten die niet nog aan­we­zig zijn. Tij­dens de cur­sus is ook ge­ble­ken hoe be­lang­rijk het is om je te blij­ven scho­len. Soms blij­ven fout gewn­ter­pre­teer­de re­gels ge­woon ge­hand­haafd. .en­nis en kun­de van en over in­ter­pre­ta­ties van re­gels kun­nen van in­vloed zijn op de pres­ta­ties van at­le­ten. =o kun je at­le­ten be­voor­de­len maar ook be­na­de­len. San­tos gaf aan dat be­lang­rijk is de re­gels te ken­nen, maar ook te kun­nen in­ter­pre­te­ren. (en ju­ry­lid moet bo­ven za­ken kun­nen staan, maar zich ook kun­nen in­le­ven in de si­tu­a­ties van de at­leet. +ij vond het po­si­tief dat zij aan het eind van de cur­sus in staat wa­ren el­kaar te cor­ri­ge­ren. 'eze in­ter­na­ti­o­na­le cur­sus is ppn van de tra­jec­ten die de Su­ri­naam­se $tle­tiek %ond S$% heeft uit­ge­zet ter ver­be­te­ring van de sport. Voor het in­ter­na­ti­o­naal at­le­tiek­sta­di­on is de eer­ste fa­se in­ge­zet. (r is een na­ti­o­na­le se­lec­tie sa­men­ge­steld en er is ge­werkt aan de up­gra­ding van de ju­ry­le­den en daar­mee de na­ti­o­na­le com­pe­ti­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.