Va­lies: “Mi­nis­ter zoekt weer pro­ble­men”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - “De mi­nis­ter is weer be­zig pro­ble­men te zoe­ken met de leer­krach­ten.” Het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur heeft on­langs be­kend­ge­maakt dat de leer­krach­ten niet meer tus­sen 8.00 en 13.00 uur mo­gen ver­ga­de­ren, maar dat de ver­ga­de­ring na 13.00 uur moet plaats­vin­den.

“Aan de leer­krach­ten heb ik mee­ge­deeld dat ze op geen en­ke­le wij­ze moe­ten mee­wer­ken aan de in­ti­mi­da­ties van mi­nis­ter Li­li­an Fer­ri­er”, al­dus Wil­go Va­lies, voor­zit­ter van de Bond van Le­ra­ren (BvL) en de Al­li­an­tie voor Leer­krach­ten in Su­ri­na­me (ALS).

Va­lies geeft aan dat de werk­tij­den zijn vast­ge­steld en als mi­nis­ter Fer­ri­er wil dat de leer­krach­ten na 13.00 uur moe­ten ver­ga­de­ren, dient ze dat eerst net­jes op te ne­men met de wer­kers, maar men­sen niet op­dra­gen dat ze na 13.00 uur moe­ten ver­ga­de­ren. De min­ster is weer be­zig maat­re­ge­len te tref­fen te­gen leer­krach­ten zon­der goed over­leg te ple­gen met de vak­bond. “We mer­ken dat de­ze mi­nis­ter weer in de fout gaat door weer een maat­re­gel door te voe­ren zon­der goed over­leg te ple­gen.” De bonds­voor­zit­ter is de me­ning toe­ge­daan dat het mi­nis­te­rie niet zo­maar mag ko­men aan de leer­krach­ten hun ver­plich­tin­gen. De­ze werk­wij­ze van de mi­nis­ter is on­ac­cep­ta­bel. Hij zal de­ze kwes­tie ze­ker mee­ne­men bij de vol­gen­de ont­moe­ting met de mi­nis­ter. WI

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.