NPS vraagt pg on­der­zoek naar be­schie­ting par­tij­ge­bouw De­mo­cra­tie mo­ge­lijk in ge­vaar

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Na­ti­o­na­le Par­tij Su­ri­na­me (NPS) heeft de pro­cu­reur-ge­ne­raal (pg) ge­vraagd om een on­der­zoek te star­ten naar het schiet­in­ci­dent dat zich eer­der de­ze week voor­deed bij het par­tij­ge­bouw aan de Johan Adolf Pen­gel­straat. In­tus­sen is ge­ble­ken dat het schot af­kom­stig is uit het vuur­wa­pen van een mi­li­tair, die als be­vei­li­ger werkt bij een aan­gren­zend res­tau­rant.

Vol­gens on­der­zoek van de mi­li­tai­re po­li­tie zou het om een on­ge­luk gaan, maar daar neemt de NPS geen ge­noe­gen mee. “De Na­ti­o­na­le Par­tij Su­ri­na­me wenst mid­dels dit schrij­ven uw aan­dacht en in­ter­ven­tie te ver­zoe­ken zijn­de het Open­baar Mi­nis­te­rie een der be­lang­rijk­ste pij­lers waar­op de de­mo­cra­tie is ge­stoeld en ver­zoekt u over te gaan tot ver­vol­ging en be­rech­ting van de da­der(s)”, schrijft het be­stuur van de NPS in een brief aan de pg. In de brief geeft de NPS haar re­laas van de fei­ten en om­stan­dig­he­den die zich heb­ben voor­ge­daan rond acht uur dins­dag­avond. Ter­wijl er een ver­ga­de­ring gaan­de was, werd er een schot ge­lost die in­sloeg bij de ruim­te waar op dat mo­ment par­tij­le­den aan­we­zig wa­ren. “De Na­ti­o­na­le Par­tij Su­ri­na­me is met dit voor­val be­vreesd voor de vei­lig­heid van haar le­den en be­zoe­kers. Di­ver­se be­rich­ten uit de me­dia ver­mel­den als zou de da­der zijn op­ge­bracht voor ver­hoor en la­ter huis­waarts is ge­zon­den, doet de vrees dat vei­lig­heid op het par­tij­ter­rein niet is ge­ga­ran­deerd, toe­ne­men”, staat ver­der in de brief on­der­te­kend door par­tij­se­cre­ta­ris Pa­tri­cia Et­nel. “Im­mers, als po­li­tie­ke par­tij ge­stoeld op de­mo­cra­ti­sche waar­den en nor­men wordt niet uit­ge­slo­ten dat mo­ge­lijk met de­ze daad de vrij­heid in de ruim­ste zin des woords wordt aan­ge­tast en on­der druk komt te staan en de de­mo­cra­tie mo­ge­lijk in ge­vaar wordt ge­bracht.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.