On­der­wijs­bon­den kij­ken uit naar ont­moe­ting met pre­si­dent

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Bond van Le­ra­ren (BvL) en de Al­li­an­tie voor Leer­krach­ten in Su­ri­na­me (ALS) kij­ken uit naar de ont­moe­ting met pre­si­dent De­si Bou­ter­se om te pra­ten over de 25 pro­cent loons­ver­ho­ging waar­op de vak­bon­den recht me­nen te heb­ben.

Wil­go Va­lies, voor­zit­ter van de twee on­der­wijs­bon­den, geeft aan dat ze een ge­sprek heb­ben ge­had met de mi­nis­ter, maar dat er niet ge­spro­ken is over de fi­nan­ci­ë­le za­ken om­dat de pre­si­dent zo snel als mo­ge­lijk een op­los­sing wil in de­ze zaak. Hij hoopt dat de pre­si­dent hen heel gauw uit­no­digt om te pra­ten over de loons­ver­ho­ging en het uit­be­ta­len van de her­waar­de­ring met te­rug­wer­ken­de kracht. Va­lies zegt dat de vi­ce­pre­si­dent heeft aan­ge­ge­ven, dat de pre­si­dent zelf over de loon­com­po­nent zal pra­ten met de vak­bon­den en dat het mi­nis­te­rie al­leen zal on­der­han­de­len als het gaat om on­der­wijs­in­hou­de­lij­ke za­ken.

Over het ge­sprek met mi­nis­ter Li­li­an Fer­ri­er van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur zegt hij dat ze ge­spro­ken heb­ben over de in­hou­de­lij­ke za­ken waar­mee de leer­krach­ten te kam­pen heb­ben. In het bij­zon­der het groot­scha­li­ge mu­ta­tie­be­leid, te gro­te scho­len, te gro­te klas­sen, leer­mid­de­len­pro­bleem en­zo­voorts. Hij zegt uit te kij­ken naar de vol­gen­de ont­moe­ting met de mi­nis­ter om zo snel mo­ge­lijk een op­los­sing te vin­den voor de pro­ble­men waar­mee de leer­krach­ten kam­pen. WI

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.