“Mid­dels vre­de en har­mo­nie Su­ri­na­me ver­der ont­wik­ke­len”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - “Er is be­wust voor het the­ma ‘vre­de en har­mo­nie’ ge­ko­zen voor de vie­ring van 165 jaar ves­ti­ging Chi­ne­zen in Su­ri­na­me. Want door in vre­de en har­mo­nie te le­ven, kan Su­ri­na­me dat een mul­ti­cul­tu­re­le sa­men­le­ving heeft, nog ver­der ont­wik­keld wor­den.” Dit zei Li Xue Xi­ong, voor­zit­ter van de Su­ri­na­me Chi­na Uni­ted As­so­ci­a­ti­on (SCUA) gis­te­ren op een pers­con­fe­ren­tie in het ver­e­ni­gings­ge­bouw Chung Fa Foei Kon. Hij geeft aan dat de Chi­ne­zen een niet weg te den­ken deel van de Su­ri­naam­se sa­men­le­ving zijn ge­wor­den.

De SCUA­voor­zit­ter die te­vens voor­zit­ter is van Chung Fa Foei Kon, zegt dat de komst van de eer­ste Chi­ne­zen naar Su­ri­na­me - nu meer dan an­der­hal­ve eeuw ge­le­den ze­ker ge­vierd moet wor­den. De over­koe­pe­len­de or­ga­ni­sa­tie van veer­tien Chi­ne­se ver­e­ni­gin­gen her­denkt de dag van de Chi­ne­se Im­mi­gra­tie bij ju­bi­le­um­ja­ren al­tijd met een spe­ci­aal tin­tje. Dit jaar is het pre­cies 165 jaar ge­le­den, geeft hij aan.

De voor­zit­ter zegt zich er be­wust van te zijn dat de eco­no­mi­sche si­tu­a­tie in het land niet al te roos­kleu­rig is. De af­ge­lo­pen pe­ri­o­de heb­ben Chi­ne­se on­der­ne­mers hun on­der­ne­ming ge­slo­ten of Su­ri­na­me ver­la­ten. Maar on­danks dit al­les zijn de ver­e­ni­gin­gen bij­een­ge­ko­men om de dag waar­op hun voor­ou­ders naar Su­ri­na­me kwa­men, te ge­den­ken en te vie­ren. “Goed of slecht, de im­mi­gra­tie zal her­dacht wor­den. Voor­al hoe het cul­tuur is ge­wor­den”, zegt de SCUA-voor­zit­ter.

De vie­ring van de­ze spe­ci­a­le dag, 20 ok­to­ber, zal daar­om da­gen van te vo­ren in­ge­luid wor­den. De kick­off van de reeks van ac­ti­vi­tei­ten in ver­band 165 jaar Chi­ne­se Im­mi­gra­tie is op 14 ok­to­ber, waar­bij een Street Food Fair bij Soeng Ngie Orien­tal Mar­ket op de hoek van de Wil­hel­mi­na­ en Da­vid Si­mons­straat wordt ge­or­ga­ni­seerd. Tij­dens de­ze Street Food Fair wor­den ge­rech­ten uit de keu­kens van de di­ver­se et­ni­sche groe­pen te koop aan­ge­bo­den. Daar­naast zal het pu­bliek ook ver­maakt wor­den met cul­tu­re­le op­tre­dens. De vol­gen­de ac­ti­vi­teit is op 18 ok­to­ber in De Wit­te Lo­tus, waar een re­cep­tie wordt ge­hou­den. De dag daar­op, 19 ok­to­ber, zal SCUA kran­sen leg­gen bij het Vriend­schaps­park aan de Mr Ja­ger­nath Lach­mon­straat en te Nieuw-Amsterdam. Ook is er van 19 tot en met 21 ok­to­ber een fo­to­ten­toon­stel­ling in Kong Ngie Tong Sang.

Op de dag van de im­mi­gra­tie zul­len di­ver­se cul­tu­re­le groe­pen van zo­wel Su­ri­na­me als Chi­na een op­tre­den ge­ven op het On­af­han­ke­lijk­heids­plein. De SCUA­voor­zit­ter zegt dat het kos­ten­plaat­je voor het or­ga­ni­se­ren van de­ze ac­ti­vi­tei­ten USD 60.000 is. Hij geeft ver­der aan dat voor de vie­ring van 165 jaar Chi­ne­se Im­mi­gra­tie spe­ci­aal Chi­ne­zen van on­der an­de­re Aru­ba, Cu­ra­çao en Ne­der­land naar Su­ri­na­me zul­len af­rei­zen om het ge­heel mee te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.