Zes maan­den voor­waar­de­lij­ke cel­straf voor du­wen ex­vrien­din

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ke­vin P duw­de zijn ex-vrien­din op 22 ju­ni. De rech­ter leg­de hem zes maan­den voor­waar­de­lij­ke cel­straf op met een proef­tijd van twee jaar, con­form de eis van het Open­baar Mi­nis­te­rie. Zij zegt dat er een ‘be­scher­mings­be­vel’ te­gen de man was om niet bij de wo­ning van de aan­geef­ster te gaan, maar toch ging hij daar. “Hij had daar he­le­maal niet moe­ten gaan.”

De rech­ter zegt dat zo­wel het slacht­of­fer als de ver­dach­te agres­sief was. Het slacht­of­fer had een kap­mes en een an­der voor­werp bij zich. De of­fi­cier van jus­ti­tie zegt dat het slacht­of­fer be­zoek kreeg van een vrien­din. De aan­geef­ster zag haar ex-vriend ook in de buurt, maar hij reed na een tijd­je weg. Vol­gens de ver­vol­gings­amb­te­naar ge­beur­de de eer­ste keer niets. De man ging daar­na te­rug naar de wo­ning van het slacht­of­fer. De­ze keer stap­te hij uit zijn voer­tuig. Toen de aan­geef­ster hem zag, deed zij de deur dicht, maar Ke­vin P duw­de die met kracht open. Hij wil­de met haar pra­ten, maar zij wil­de niet. Vol­gens het slacht­of­fer sloeg de man haar in het ge­zicht. Zij werd ge­duwd, waar­door zij op haar hand viel. Ke­vin P be­kent dat hij een re­la­tie had met de aan­geef­ster. Het bo­ter­de niet tus­sen hen, maar hij wil­de met haar pra­ten. Vol­gens hem maak­te het slacht­of­fer een ma­noeu­vre, waar­op hij met een re­flex re­a­geer­de. Hij had niet de be­doe­ling haar let­sel toe te bren­gen. Op 2 au­gus­tus werd hij in vrij­heid ge­steld, maar ver­scheen don­der­dag niet in de rechts­zaal. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.