Trai­ning aqua­cul­tuur in ver­band met We­reld­voed­sel­dag

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het on­der­di­rec­to­raat Vis­se­rij (ODVIS) van het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij (LVV) heeft een trai­ning in aqua­cul­tuur ver­zorgd. Ruim 25 par­ti­ci­pan­ten heb­ben deel­ge­no­men aan de­ze een­daag­se trai­ning. Dit meldt het mi­nis­te­rie in een pers­be­richt.

De trai­ning is één van de ac­ti­vi­tei­ten van LVV, die in het ka­der van We­reld­voed­sel­dag (WVD) op 16 ok­to­ber wor­den ge­or­ga­ni­seerd. WVD is door de We­reld Voed­sel­or­ga­ni­sa­tie (FAO) van de Ver­e­nig­de Na­ties uit­ge­roe­pen, om aan­dacht te schen­ken aan voed­sel­ze­ker­heid. Het the­ma voor dit jaar is ‘A-ze­ro hun­ger world by 2030 is pos­si­ble’. Vij­ver­con­struc­tie, ver­meer­de­ring van ver­schil­len­de aqua­cul­tuur­or­ga­nis­men, voe­ding en di­eet­for­mu­le­ring, in­te­gra­tie van aqua­cul­tuur met land­bouw en vee­teelt, kos­ten­be­re­ke­ning en ma­na­ge­ment zijn on­der­wer­pen die be­han­deld zijn. In Su­ri­na­me wordt aqua­cul­tuur voor­na­me­lijk uit­ge­oe­fend in het dis­trict Com­me­wij­ne. De aqua­cul­tuur­be­drij­ven zijn Su­ri­fish Farm NV en Ama­zon Aqua­cul­tu­re En­ter­pri­se NV, die tam­baqui kwe­ken. De­ze is van oor­sprong uit het Ama­zo­ne­ge­bied. Bei­de be­drij­ven ex­por­te­ren de tam­baqui naar het bui­ten­land en le­ve­ren die ook lo­kaal. Ro­de ti­la­pia en kwik­wi wor­den ook ge­teeld, hoofd­za­ke­lijk voor ei­gen ge­bruik en voor de sport­vis­se­rij. Op klei­ne schaal wordt aqua­po­n­ic uit­ge­oe­fend. Aqua­po­n­ic is een (sa­men) teelt van land­bouw­ge­was­sen en vis­sen. Elk jaar or­ga­ni­seert LVV tal van ac­ti­vi­tei­ten in ver­band met WVD. De kick­off heeft dit jaar op 7 ok­to­ber plaats­ge­von­den. Op de cook-out, ge­or­ga­ni­seerd door de Fe­de­ra­tie van Su­ri­naam­se Agra­ri­ërs in sa­men­wer­king met het mi­nis­te­rie, heb­ben vi­ce­pre­si­dent Ash­win Ad­hin, de mi­nis­ters Lekhram Soerd­jan van LVV en Stephan Tsang van Han­del, In­du­strie en Toe­ris­me, hard­wer­ken­de agra­ri­ërs ge­hul­digd.

Op 8 ok­to­ber was er een bloe­men­hul­de bij het ‘Stand­beeld van de Agra­ri­ër’, op de Zon­dag­se Land­bouw­markt Kwat­ta.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.