Vier­daag­se school­week in­ge­voerd bij school in Zaan­dam om le­ra­ren­te­kort

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

ZAAN­DAM - Een ba­sis­school in Zaan­dam voert na de herfst­va­kan­tie een vier­daag­se school­week in. De re­den is een le­ra­ren­te­kort, be­ves­tigt Ni­ko Per­soon, voor­zit­ter van het col­le­ge van be­stuur van de over­koe­pe­len­de scho­len­or­ga­ni­sa­tie Zaan Pri­mair na be­richt­ge­ving van de NOS. Het is niet dui­de­lijk om wel­ke school van de koe­pel het gaat. De vier­daag­se school­week wordt in­ge­voerd voor groep 5 van de ba­sis­school. De ou­ders van de leer­lin­gen zijn gis­te­ren per brief in­ge­licht. Na de herfst­va­kan­tie zul­len de leer­lin­gen een keer een hal­ve vrij­dag mis­sen en ze­ven keer een vrij­dag he­le­maal niet naar school hoe­ven.

Er was al lan­ger spra­ke van dat bin­nen Zaan Pri­mair een school tij­de­lijk een vier­daag­se school­week ging in­voe­ren. De on­der­wijs­in­spec­tie meld­de toen dat het niet is toe­ge­staan dat ba­sis­school­kin­de­ren struc­tu­reel vier da­gen naar school gaan, maar dat scho­len voor ze­ven we­ken wel voor die op­los­sing mo­gen kie­zen. De school in de Zaan­streek kiest nu dus voor die op­los­sing.

De school waar het om gaat heeft van­af het be­gin van het school­jaar een va­ca­tu­re voor een leer­kracht uit­staan, maar het krijgt die niet in­ge­vuld. Per­soon zegt te­gen NU.nl dat dit “de laat­ste nood­maat­re­gel” is.

Als na de kerst­va­kan­tie nog steeds geen ex­tra leer­kracht is ge­von­den, wordt de vier­daag­se school­week bij een an­de­re groep in­ge­voerd.

Bij de over­koe­pe­len­de scho­len­or­ga­ni­sa­tie Zaan Pri­mair zijn tien­tal­len ba­sis­scho­len uit de Zaan­streek aan­ge­slo­ten. Vol­gens Per­soon pro­be­ren de leer­krach­ten de leer­lin­gen “iets mee te ge­ven”, zo­dat de kin­de­ren huis­werk kun­nen ma­ken op de dag dat ze niet naar school hoe­ven.

Mi­nis­ter Arie Slob (Ba­si­sen Voort­ge­zet On­der­wijs) maak­te don­der­dag be­kend dat mil­joe­nen eu­ro’s ex­tra wor­den uit­ge­trok­ken om zij­in­stro­mers in te kun­nen zet­ten in het on­der­wijs. Op die ma­nier moet het le­ra­ren­te­kort op ba­sis- en mid­del­ba­re scho­len wor­den te­rug­ge­dron­gen. Zij-in­stro­mers zijn men­sen die een hbo- of uni­ver­si­tair di­plo­ma heb­ben en die di­rect mo­gen les­ge­ven, ter­wijl ze hun les­be­voegd­heid nog ha­len.

Per in­stro­mer kun­nen scho­len een sub­si­die krij­gen van 20.000 eu­ro. Voor ba­sis­scho­len was er 3,2 mil­joen eu­ro be­schik­baar, maar dat is bij­na al­le­maal al uit­ge­ge­ven. Slob maak­te vrij­dag be­kend dat daar 4 mil­joen eu­ro ex­tra be­schik­baar komt.

Voor zo­wel ba­sis- en mid­del­ba­re scho­len was 8 mil­joen eu­ro be­schik­baar voor zij-in­stro­mers. Ook daar is 4 mil­joen eu­ro bij­ge­ko­men.

Ook kun­nen re­gio’s zelf ideeen in­bren­gen om het le­ra­ren­te­kort te­rug te drin­gen. Om de­ze plan­nen uit te kun­nen voe­ren is 13 mil­joen eu­ro be­schik­baar ge­steld.

Door de Al­ge­me­ne On­der­wijs­bond (AOb) werd het ex­tra geld van de mi­nis­ter ge­waar­deerd, maar de bond zei daar wel di­rect bij dat “al­leen struc­tu­re­le maat­re­ge­len” het le­ra­ren­te­kort kun­nen op­los­sen. Daar ho­ren vol­gens de AOb een be­ter sa­la­ris en min­der werk­druk bij.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.