Kind­je ver­mist na over­stro­min­gen Mal­lor­ca

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SPAN­JE - Op Mal­lor­ca zoe­ken red­dings­wer­kers naar een jon­ge­tje van 6 jaar, dat ver­dween tij­dens de he­vi­ge re­gen­val en over­stro­min­gen dins­dag­nacht in het dorp­je Sant Llo­renç des Car­das­sar. Hij is de laat­ste die wordt ver­mist, het do­den­tal is na gis­te­ren op twaalf blij­ven ste­ken.

De moe­der van het ver­mis­te 6-ja­ri­ge jon­ge­tje was vol­gens ver­schil­len­de re­gi­o­na­le me­dia met haar twee kin­de­ren on­der­weg naar huis, toen ze werd ver­rast door het wa­ter. Van­af een ro­ton­de dreig­de het wa­ter haar au­to mee te sleu­ren. Ze wist haar doch­ter van 7 jaar naar bui­ten te wer­ken, en die werd door een buurt­be­wo­ner uit de stro­ming ge­red. De moe­der en het jon­ge­tje kon­den niet ont­ko­men. De red­dings­wer­kers zoe­ken nu op de plek waar het li­chaam van de moe­der en de au­to wer­den ge­von­den. Ca­ta­li­na Cla­ve­ra van de hulp­dien­sten zegt: “Er zijn nu ruim veer­tig red­dings­wer­kers aan het zoe­ken en dreg­gen. Dit is een ang­stig mo­ment, voor de fa­mi­lies en voor ie­der­een. We wil­len zo snel mo­ge­lijk een eind ma­ken aan die angst.” De red­dings­wer­kers dreg­gen in de on­der­ge­stroom­de ber­men en ma­ken ge­bruik van hulp­hon­den.

De twee li­cha­men die gis­te­ren wer­den ge­von­den, zijn mo­ge­lijk van twee Duit­sers die op het ei­land wo­nen. Ook een Ne­der­land­se vrouw van 80 jaar kwam om, net als een Brits stel dat op va­kan­tie was. Daar­naast zijn ze­ven Spaan­se ei­land­be­wo­ners om­ge­ko­men.

On­der­tus­sen gaan ook de her­stel- en op­ruim­werk­zaam­he­den door. De over­stro­min­gen heb­ben een cha­os in het dorp ach­ter­ge­la­ten, en me­de­wer­kers van de ge­meen­te gaan van huis tot huis om te vra­gen wat de be­wo­ners no­dig heb­ben. Ve­len zijn hun he­le in­boe­del kwijt. De hulp­dien­sten heb­ben in­mid­dels be­kend­ge­maakt dat ze in de eer­ste uren van het nood­weer twee­hon­derd men­sen heb­ben ge­red van bal­kons, da­ken en uit het wa­ter. Gis­ter­mid­dag be­zoch­ten ko­ning Fe­li­pe VI en zijn vrouw het ramp­ge­bied, op de dag ‘Dag van de Hispa­nidad’, de na­ti­o­na­le feest­dag van Span­je.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.