Ame­ri­kaans le­ger zoekt naar over­le­ven­den na or­kaan Mi­chael

Times of Suriname - - BUITENLAND - Bij de zoek­tocht maakt het le­ger ge­bruik van zwa­re ap­pa­ra­tuur om zich een weg te ba­nen door de puin­ho­pen daar. (Fo­to: The Sour­ce)

VS - Het Ame­ri­kaan­se le­ger en red­dings­wer­kers zoe­ken naar over­le­ven­den in het puin nu or­kaan Mi­chael over het land is ge­trok­ken. Door het na­tuur­ge­weld zijn ten min­ste zes men­sen om het le­ven ge­ko­men.

Mi­chael, één van de krach­tig­ste or­ka­nen in de ge­schie­de­nis, kwam woens­dag­mid­dag aan land in Flo­ri­da met wind­snel­he­den tot 250 ki­lo­me­ter per uur. Tien­dui­zen­den men­sen kwa­men zon­der stroom te zit­ten. De storm leid­de daar­naast tot gro­te scha­de aan ge­bou­wen en we­gen. Vier men­sen kwa­men om in Flo­ri­da, één in Ge­or­gia en éé in Noord-Caro­li­na. Eén van de slacht­of­fers is een meis­je van elf jaar. Hon­derd­dui­zen­den men­sen had­den op­dracht ge­kre­gen hun wo­ning te ver­la­ten. Niet ie­der­een gaf daar ge­hoor aan.

Or­kaan Mi­chael heeft “on­voor­stel­ba­re ver­nie­ti­gin­gen” aan­ge­richt langs de noord­west­kust van de Ame­ri­kaan­se staat Flo­ri­da. Met die woor­den om­schreef gou­ver­neur Rick Per­ry gis­te­ren de scha­de. “Zo veel le­vens zijn voor al­tijd ver­an­derd”, zei hij. “Zo veel fa­mi­lies ver­lo­ren.”

In de zwaarst ge­trof­fen plaat­sen zijn veel hui­zen met de grond ge­lijk­ge­maakt en lig­gen de stra­ten vol om­ge­waai­de bo­men. Het hoofd van ram­pen­be­strij­dings­dienst FEMA om­schreef de si­tu­a­tie in het plaats­je Mexi­co Beach als ‘ground ze­ro’. Het le­ger ge­bruikt zwa­re ap­pa­ra­tuur om zich een weg te ba­nen door de puin­ho­pen daar, zo­dat red­dings­wer­kers op zoek kun­nen gaan naar over­le­ven­den. Ook wor­den he­li­kop­ters, dro­nes en gps-ap­pa­ra­tuur in­ge­zet.

heb­ben

al­les Hoe­wel de or­kaan in­mid­dels is af­ge­zwakt tot een tro­pi­sche storm, wordt er nog steeds ge­waar­schuwd voor me­ters­ho­ge gol­ven en flin­ke wind­sto­ten. De storm koerst mo­men­teel af op Vir­gi­nia en Noor­dCaro­li­na, waar de storm al over­stro­min­gen heeft ver­oor­zaakt.

Vol­gens de au­to­ri­tei­ten is het ge­vaar­lijk in de ge­bie­den waar de storm langs­komt. De bur­ge­mees­ter van Tal­la­has­see zegt dat om­val­len­de bo­men het groot­ste ge­vaar vor­men voor de men­sen in de re­gio.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.